Освітня програма Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені Григорія Гуляницького Конотопської міської ради Сумської області на 2019 – 2020 навчальний рік

   СХВАЛЕНО        

на засіданні

педагогічної ради школи

від 30.08. 2019 року

протокол № 1

 

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені Григорія Гуляницького

 

______________С.В.Пустовойт

 

 

 

Освітня програма

Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені Григорія Гуляницького

Конотопської міської ради

Сумської області

на 2019 – 2020 навчальний рік


Розділ 1

 Призначення школи  та засіб її реалізації

 

Призначення школи полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
 • поглиблене вивчення окремих предметів;
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;
 • надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького вже третій рік є учасником Усеукраїнського екперименту (наказ МОН № 720 від 30.06.2016)  з теми  «Формування здатності конкурентоспроможного випускника школи до успішної адаптації в контексті інтеграції до європейського середовища» та продовжує працювати над удосконаленням навчально-виховного процесу, підвищенням свого професійного рівня, вивченням високоефективних педагогічних технологій, які відповідатимуть потребам учнів та їх батьків на сучасному етапі розвитку суспільства.

У результаті комплексу проведених заходів, на ІІ етапі дослідно-експериментальної роботи:

 • побудовано теоретичну модель науково-методичного та психолого-педагогічного забезпечення формування конкурентоспроможного випускника;
 • розроблено систему психологічного супроводу учнів школи – учасників експерименту;
 • проводиться моніторинг рівня сформованості особистісних якостей учнів різних вікових груп;
 • розроблено та введено до навчального плану:

програму роботи дебатного клубу «Паритет» для учнів 9-10 класів;

програму роботи для динамічної профорієнтаційної групи «Крок у професію» (10 класи)

«Шкільна риторика» (5-8 класи)

«Школа лідера»

«Вчуся бути успішним» (психологія, 5-8 класи)

програму практичних занять до курсу «Я люблю Україну» (2-3 класи)

програму ранкових зустрічей «Хвилини спілкування» (1-4 класи).

 

Розділ 2  

Опис “моделі” випускника школи

 

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності  випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;
 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів  має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп’ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

 Наш випускник – свідомий громадянин  і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у  майбутнє.

 

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені “моделлю” випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою  поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів;

 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

 

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Конотопська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького на 2019-2020 навчальний рік має 20 класів із загальною кількістю  525  учнів.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується законами України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту»(зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 (для 1- 2их класів), Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (3-4 класи), Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепцією профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.52.008-01),затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63): наказами Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018р.«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», №406 від 20.04.2018р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», №408 від 20.04.2018р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня №8», листом Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018р,

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517, Статутом Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького.

Робочий навчальний план для 1-А та 1-Б класу розроблений на основі Типової освітньої програми початкової освіти Цикл І (1-2 класи) авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., що окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018р.

Мовно-літературна галузь включає в себе предмет «Українська мова», на вивчення якого взято 5 годин та додатково 1 годину із варіативної складової з метою підсилення курсу та розвитку мовної й  комунікативної компетентності учнів.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» складається з інтегрованого курсу «Українська мова» – 2 години, інтегрованого курсу «Математика» – 1 година, природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережена, громадянська та історична галузь – 4 години.

Мистецька галузь реалізується за допомогою окремо взятих предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво».

Робочий навчальний план для 2-А класу розроблений на основі Типової освітньої програми початкової освіти Цикл І (1-2 класи) авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., що окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018р.

Мовно-літературна галузь включає в себе предмет «Українська мова», на вивчення якого взято 5 годин та додатково 1 годину із варіативної складової з метою підсилення курсу та розвитку мовної й  комунікативної компетентності учнів.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» складається з інтегрованого курсу «Українська мова» – 2 години, інтегрованого курсу «Математика» – 1 година, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережена, громадянська та історична галузь – 5 години.

Мистецька галузь реалізується за допомогою окремо взятих предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво».

Робочий навчальний план для 2-Б класу розроблений на основі нетипової освітньої програми початкової освіти з українською мовою навчання для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти за системою розвивального навчання (Центр психології і методики розвивального навчання, автори С. В. Ломакович, Л.І. Тимченко, С. О.  Жукова, О.М. Кондратюк), що дозволена для впровадження у закладах загальної середньої освіти Державною службою якості освіти та підтверджена відповідним листом № 01-22/321 від 24.05.2018 «Про результати аналізу освітньої програми на відповідність Державному стандарту початкової освіти» (педрада №5 від 25.05.2018 року).

Мовно-літературна галузь включає в себе предмет «Українська мова», на вивчення якого взято 7 годин та додатково 1 годину із варіативної складової з метою підсилення курсу та розвитку мовної й  комунікативної компетентності учнів.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» включає в себе природничу, технологічну, соціальну і здоров’язбережену, громадянську та історичну галузь із розрахунку 3 години на тиждень.

Мистецька галузь реалізується за допомогою окремо взятих предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво».

Робочий    навчальний    план  для 3-4 класів розроблений відповідно до Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.018  №407«Про затвердження типової програми закладів  загальної середньої освіти І ступеня»

Інваріантна складова використана у повному обсязі годин, які передбачені Типовим навчальним планом.

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується за допомогою окремо взятих предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво».

Варіативна складова робочого навчального плану складена з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів, побажань  батьків, навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

З метою розвитку мовної та  комунікативної компетентності учнів у 3-4 класах збільшено кількість годин на вивчення предметів «Українська мова» та «Літературне читання» за рахунок 1 години варіативної складової.

З метою забезпечення загальнокультурного розвитку молодших школярів, їх підготовку до життєдіяльності в українському соціумі на основі українознавчого компонента у 3-х класах 1 годину варіативної складової використано на вивчення предмета «Я люблю Україну».

З метою виховання любові до української мови і літератури як органічного складника світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу в 4-х класах 1 годину варіативної складової використано на вивчення предмета «Зарубіжна література».

Робочий    навчальний    план  для 5-9 класів розроблений відповідно до Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»(додаток 1).

Навчальний план для учнів 10-11 класів розроблений відповідно абзацу двадцять другого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»(додаток 2).

З метою забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до  здобуття загальноосвітньої й профільної та початкової допрофесійної підготовки,  неперервної освіти впродовж усього життя,  виховання особистості, здатної до  самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства в 10–11 класах вводиться профільне навчання. У відповідності з бажанням учнів, виходячи з кадрового забезпечення та навчально-методичної бази навчання буде здійснюватися в 10–11 класах  за планом профілю української філології філологічного напряму.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини навчального плану.

Години, відведені на інваріантну частину, використані  згідно освітніх програм.

Поділ класу на групи  при вивченні окремих предметів здійснюється  згідно з чинними нормативами (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 № 128).

Години, відведені на   варіативну складову, розподілені з урахуванням інтересів учнів, запитів батьків, кваліфікації педагогічних працівників та навчально- методичного забезпечення занять.

У  10-11 класах  введено факультатив «Практикум із синтаксису сучасної української мови».  Його мета – поглиб­лення знань про такі лінгвістичні поняття, факти й закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з української мови, ви­роблення в учнів граматичних, правописних умінь і навичок.

З метою виховання патріота, громадянина української держави, свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання; гуманізації і гуманітаризації навчального процесу впроваджено факультативні курси: «Українознавство» – 5 клас (1година), «Видатні постаті України першої половини XX століття  в особах» – 9клас (1 година); курс за вибором «Історія України першої половини XX ст.» – 11 клас (1 година), курс за вибором «Міфологія» – 6 клас ( 1 година).

В основній школі вивчається курс за вибором: креслення у 8-9 класах (по 1 годині).

Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи, що затверджена наказом МОН України № 720 від 30.06.2016 р.,введено факультативні курси: «Учуся бути успішним» у 5 – 6 класах ( по 1 годині),  « Ораторське мистецтво» – 10-11 класи ( 1 година), «Крок у професію» – 10 клас ( 1 година).

Для викладання уроків фізичної культури в усіх класах обрані  такі модулі:

5 клас – футбол, баскетбол, волейбол,рухливі ігри, легка атлетика;

6 клас – футбол, баскетбол, легка атлетика, волейбол, рухливі ігри, гандбол;

7 клас – футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, рухливі ігри, гандбол;

8 клас – футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, легка атлетика;

9 клас – футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, фізична гімнастика;

10 клас – футбол, баскетбол, легка атлетика;

11 клас – футбол, баскетбол, легка атлетика, спецаеробіка.

Для викладання уроків трудового навчання та обслуговуючої праці обрані такі модулі:

 1. Для дівчат:

5 клас – листівка (технологія виготовлення аплікації); панно (технологія виготовлення аплікації); гольниця (технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом); пласка м’яка іграшка (технологія обробки текстильних матеріалів, технологія виготовлення вишитих виробів); серветка (технологія виготовлення вишитих виробів); торбинка для дрібничок (технологія обробки текстильних матеріалів); лялька-мотанка (оберіг); лялька-мотанка (іграшка); прикраса з ниток; сервірування святкового столу, побутові електроприлади в моєму житті;

6 клас – листівка; лялька-мотанка (оберіг); органайзер для рукоділля; ялинкова прикраса; об’ємна м‘яка іграшка; декоративні квіти; писанка; брелок; прикраса із стрічок; охайне житло (технологія догляду за житлом),  здоров’я та краса мого волосся;

7 клас – рамка для фото; підставка під горнятко; текстильна лялька; технологічний одяг для кухні (фартух); штучні квіти; малярні роботи в побуті власними руками, я – споживач;

8 клас – панно; поясний швейний виріб; краватка-метелик; головний убір (пов’язка); заколка для волосся; моя зачіска, мій одяг-мій імідж;

9 клас – вироби в етностилі (технологія виготовлення вишитих виробів); вироби для власних потреб;

10 клас – технологія вишивання весільних рушників;

11 клас – технологія вишивання бісером.

 1. Для хлопців:

5 клас – технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП; технологія  безпечного користування електроприладами;технологія  виготовлення  та оздоблення виробів із деревини та деревинних матеріалів;

6 клас – технологія обробки деревини; технологія ажурного випилювання;    технологія обробки дроту;

7 клас – технологія механічної обробки деревини;технологія електротехнічних робіт; технологія ручної обробки деревини;

8 клас – технологія ручної обробки деревини; технологія оздоблення мозаїкою; технологія механічної обробки деревини;

9 клас –технологія механічної обробки деревини; технологія електротехнічних робіт; технологія оздоблення мозаїкою;

10 клас – конструювання та виготовлення виробів із деревини та ДВП;

11 клас – проектна технологія у перетворювальній діяльності людини.

У 5,6,7 класах посилюється вивчення української мови за рахунок додаткових годин (по 0,5 години у кожному класі).

З урахуванням всіх інтересів учнів старшої школи та якісної підготовки до ЗНО додаткові години виділяються на вивчення англійської мови(1 година  в 11 класі).

З метою якісної підготовки до ДПА у 8 – 9 класах посилюється вивчення історії України ( по 0,5 годин), географії у 9 класах (по 0,5 годин).

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно  до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.02.2008 р  № 1/9-61 та будуть проводитись протягом навчального року. Як передбачено статтею 34  Закону України «Про загальну середню освіту», закінчується навчальний рік у випускних класах (4,9,11) проведенням  державної підсумкової атестації.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно  до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.02.2008 р  № 1/9-61 та будуть проводитись протягом навчального року. Як передбачено статтею 34  Закону України «Про загальну середню освіту», закінчується навчальний рік у випускних класах (4, 9, 11) проведенням  державної підсумкової атестації.

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліків, співбесід, контрольного навчально-практичних занять.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

 

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи  у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2019-2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – конкурентноспроможного випускника, здатного адаптуватися в сучасному просторі в контексті євроінтеграції.

 

 

Додаток № 1

до освітньої програми І ступеня

Навчальний план для початкової школи

(1 класи)

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
1а (НУШ) 1б( НУШ )
Кількість учнів у класі 31 32
Мовно-літературна Українська мова

 

5-5

 

5-5

 

Англійська мова

 

2-2 2-2
Математична Математика

 

3 3
Я досліджую світ Я досліджую світ

 

4 4
Інтегрований курс «Українська мова»

 

2-2 2-2
Інтегрований курс «Математика»

 

1 1
Мистецька Музичне мистецтво

 

1 1
Образотворче мистецтво

 

1 1
Фізкультурна Фізична культура* 3 3
  Всього:

 

20+3* 20+3*
Додаткові  години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій і групових занять Індивідуальні консультації та групові заняття для дітей, які потребують педагогічної підтримки 1 1
Гранично допустиме навантаження на учня 23 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до освітньої програми І ступеня

 

Навчальний план для початкової школи

(2 класи)

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2а (НУШ) 2б(РН)
Кількість учнів у класі 28 27
Мовно-літературна Українська мова

 

4-4

1

4

3+1

Англійська мова

 

3-3 3
Математична Математика

 

3 4
Я досліджую світ Я досліджую світ

 

4 3
Інтегрований курс «Українська мова»

 

2
Інтегрований курс «Математика»

 

1
Інтегрований курс «Інформатика»

 

1
Інформатична Інформатика 1-1
Технологічна Трудове навчання 1
Мистецька Музичне мистецтво

 

1 1
Образотворче мистецтво

 

1 1
Фізкультурна Фізична культура* 3 3
  Всього:

 

22+3* 22+3*
Додаткові  години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій і групових занять Індивідуальні консультації та групові заняття для дітей, які потребують педагогічної підтримки 1  
Гранично допустиме навантаження на учня 25 25

 

 

Додаток № 3

до освітньої програми І ступеня

 

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

(3-4 класи)

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
Кількість учнів у класі 25 29 23 29
Мови

і літератури

Українська мова 4 4-4 4 4-4
Літературне читання / читання 3+1 3+1 3 +1 3+1
Англійська мова 2 2-2 2 2-2
Математика Математика 4 4 4 4
Природознав-

ство

Природознавство. 2 2 2 2
Суспільство –

знавство

Я у світі 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1-1 1-1 1-1 1-1
Мистецтво Музичне мистецтво

 

1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Фізична культура* 3 3 3 3
Основи здоров’я 1 1 1 1
  Разом: 21+3*+1 21+3*+1 21+3*+1 21+3*+1
  Курси за вибором:        
Зарубіжна література 1 1
Я люблю Україну 1 1
  Всього: 26 26 26 26
Гранично допустиме навантаження на учня 22 23 23 23

 

Додаток №4

до освітньої програми ІІ ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

НА 2019 – 2020 Н.Р.

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
8
Кількість учнів у класі 17 28 21 24 30 15 30 30 29 24
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5

 

3,5+0,5-3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5-3,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5-2,5+0,5 2-2 2-2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 3-3 3 3 3-3 3 3-3 3-3 3-3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Суспільство-

знавство

Історія України 1 1 1 1 1 1 1 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1
Правознавство 1 1
Мистецтво / Естетична культура Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
Мистецтво 1 1 1
Математика Математика 4 4 4 4 4
Алгебра 2 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 2 2
Біологія 2 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2   2 1,5+0,5 1,5+0,5
Фізика 2 2 2 3 3
Хімія 1,5 1,5 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2-2 2 2 2-2 1 1-1 1-1 1-1 1
Інформатика 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-1 2-2 2-2 2-2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Разом: 23,5+

3*+0,5

23,5+

3*+0,5

23,5+

3*+0,5

26,5+

3*+0,5

26,5+

3*+0,5

28+

3*+0,5

28+

3*+0,5

 

28,5+

3*+0,5

30+3*+ 1 30+3*+ 1
Курси за вибором:                    
Креслення 1 1 1
Історія «Видатні постаті України кінця XVIII- початку XX ст. 1 1
Історія «Міфологія» 1 1
Історія «Українознавство» 1 1
Факультативи:                    
Психологія «Учуся бути успішним» 1 1 1 1 1 1 1
Гранично допустиме навантаження на учня 28 28 28 31 31 32 32 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 25+3 26+3 26+3 29+3 29+3 29,5+3 29,5+3 30+3 33+3 33+3

 

Додаток №5

до  освітньої програми ІІІ ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТАРШОЇ ШКОЛИ

НА 2019-2020 Н.Р.

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
10 клас 11 клас
Української філології профіль Української філології профіль
Кількість учнів у класі 17 24
Базові предмети
Українська мова 2+2 2+2
Українська література 2+2 2+2
Англійська мова 2 2+1
Зарубіжна  література 1+1 1+1
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2
Фізична культура* 3 3
Захист Вітчизни 1,5-1,5 1,5-1,5
Вибірково-обов’язкові предмети
Інформатика 1,5-1,5 1,5-1,5
Технології 1,5 1,5
Разом: 32+3* 32+3*
Факультативи:
Українська мова «Практикум із синтаксису  сучасної української мови» 1 1
Трудове навчання «Крок у професію» 1
Українська література «Ораторське мистецтво» 1 1
Курси за вибором: 
Історія України «Історія України першої половини ХХ століття в особах» 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи 38 38

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *