Звіт директора про роботу у 2016-2017 навчальному році

І. Інформаційна довідка про школу

 1. Конотопська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького вул. Конотопських партизан, 27, м. Конотоп, Сумська область 41605

середня загальноосвітня школа

комунальна власність

 1. Загальна кількість учнів – 471

Початкова школа – 218 учнів

Середня школа – 205 учнів

Старша школа –  48 учнів

Дівчат – 214

Хлопців – 257

 1. Середня наповнюваність класів:

Початкова школа – 24

Середня школа – 25

Старша школа – 24

По школі – 24

 1. Загальна кількість працівників – 44( із них 4 офіцери-вихователі та один вихователь ГПД у класі розвивального навчання), мають вищу освіту – 38.

«Учитель – методист» – 0

«Старший учитель» – 12

«Спеціаліст вищої категорії» – 17

«Спеціаліст І категорії» – 6

«Спеціаліст ІІ категорії» – 6

«Спеціаліст» – 10

Жінок – 32

Чоловіків – 12

У школі працює 1 cумісник

 1. Навчально-матеріальна база

Загальна площа всіх приміщень – 4800,9 (кв.м)

Навчальні кабінети – 1014,3  (кв.м)

Лабораторії – 22 (кв.м)

Навчальні кабінети: математики, фізики, хімії, біології, української мови та літератури, світової літератури, англійської мови (2), інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій, географії, історії, обслуговуючої праці, Захисту Вітчизни, музики, українознавства. У школі є 35 комп’ютерів (Pentium). Спортивна зала оснащена обладнанням для проведення уроків фізкультури. Їдальня, у якій харчується 200 учнів.

 1. Школа працює в одну зміну.
 2. Учні школи проводять велику краєзнавчу роботу.
 3. Школа користується авторитетом у мікрорайоні міста.

 

ІІ. Аналіз роботи школи за минулий рік

У 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, програми «Діти України»,  «Програми національно-патріотичного виховання», Концепції національно-патріотичного виховання; реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту школи  та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у своєму мікрорайоні навчанням у школі. Учням необхідно надати можливість розвивати свої таланти і здібності, а також уміння мислити й діяти. Наше завдання – допомогти розвитку людей, які стануть ініціаторами розвитку суспільства, його культури.

Педагогічний колектив продовжив роботу над науково-методичною проблемою «Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’ю». Сплановано роботу за всіма напрямами діяльності колективу щодо реалізації  даної проблеми. Проведено засідання педагогічних рад, відбулися психолого-педагогічні консиліуми; засідання МО, творчих груп. У 2016-2017 н.р. основна увага приділялася підвищенню рівня якості знань школярів та аналітико-корекційній діяльності.

Уся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної роботи, які сприяють розвитку особистості учня, підвищенню рівня навчальних досягнень. Розв’язання  науково-методичної проблеми та вирішення завдань школи  дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та  позакласній діяльності.

Учителі школи шляхом удосконалення методики викладання предметів, використовуючи набутий досвід, застосовуючи новітні технології навчання підвищили рівень та якість навчально-виховного процесу.       Динамізм, високий рівень інформаційної культури є обов’язковою передумовою діяльності педагога. Творчість має стати стилем життя кожного вчителя. Формування системи й змісту методичної роботи вчителя-дослідника, який результати своєї діяльності вбачатиме не лише в рівні навчальних досягнень учнів, а і в рівні розвитку, вихованості, ставленні до навчання, є надзвичайно важливою справою.

Результати успішності за рік представлені у таблиці.

Клас Кількість учнів Високий Достататній Середній Початковий
Кільк.

учнів

% Кільк.

учнів

% Кільк.

учнів

% Кільк.

учнів

%
1аб 56
2абв 63 11 17.5 32 5,8 20 31,7    
3аб 48 9 18.8 24 50 15 31,3    
4аб 51 2 3.9 20 39,2 29 57    
5 30 4 13.3 13 43,4 13 43,4    
6аб 53 1 1.9 19 35,8 25 47,2 8 15
7 30 2 6.7 7 23,3 19 63,3 2 6,7
8аб 44     11 25 26 59,1 7 15,9
9аб 44 3 6.8 45 34 23 52,3 3 6,9
10 28 5 18 7 25 16 57    
11 30 3 10 20 66 7 24    
Усього 477 40 9.5 168 40 193 45,8 20 40,8

Якщо порівняти дані таблиці з даними минулого року, то можна побачити, що учнів, які навчаються на високому рівні, з 32 до 40 (+2,5%), на достатньому – із 156 до 168 (+1%), на середньому – із 183 до 193 (+1%), на початковому – із 30 до 20 (-3%). Середній бал успішності учнів залишається стабільним –  8,1.

Протягом навчального року здійснювався контроль за навчальною діяльністю учнів 5-го класу з метою вивчення адаптації до нових умов навчання. Вивчався стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з української літератури.  Контролювався стан ведення шкільної документації та виконання навчальних програм. Вивчалася система роботи учителів, які атестувалися.

ДПА учнів у системі загальної середньої освіти проводилася відповідно до Положення  про державну підсумкову атестацію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого 2015 року за № 157 /26602, наказів МОН України  від 20.10.2016 № 1272 « Про проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2016-2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН України від 30.12.2016 №1696 «Про внесення змін до наказу МОН від 20.10.2016 р.№1272», наказу МОН від 13.03.2017 №1/9-149 «Про проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році».

У 9-х класах проведено ДПА з української мови, математики, української літератури та географії (за вибором навчального закладу та відповідним рішення педагогічної ради).; в 11 класі – з української мови, історії України  та математики, фізики, біології та англійської мови (за вибором учнів) у формі ЗНО.

За результатами ДПА випускників 9 класу якісна складова з української мови становить 67,4 % ( 29 учнів), з математики – 58,1% (25 учнів), з географії – 43,4%(10 учнів), з української літератури – 74% (17 учнів). З української мови 1 учень (2,3 %) мають початковий рівень знань, з української літератури  і математики жоден учень не має початкового рівня знань, з географії – 1 учень (4%).

Підсумки ДПА з предметів інваріантної складової представлені у таблиці:

Предмет Кількість учнів Виконували ДПА Високий Достатній Якість знань Середній Успішність знань Початковий
чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків
9 клас
  Українська література 20 20 100 5 25,0 12 60,0 17 74 3 15 20 100 0 0
  Українська мова 44 43 98 10 23,2 19 44,3 29 67,4 13 30,2 42 97,6 1 2,3
  Математика 44 43 98 8 18,6 17 39,5 25 58,1 18 41,8 43 100 0 0
  Географія 24 23 96 5 21,7 5 21,7 10 43,4 12 52,2 22 95,6 1 4

Результати ЗНО з української мови, історії України, математики, біології, фізики та англійської мови представлені у таблицях:

Результати  оцінювання учнів 11-го класу

із української мови у 2016-2017 навчальному році

Клас ПІП учителя Кількість учнів у класі З’явились на ЗНО Не з’явились на ЗНО
11 Антіпова Г.В. 30 30
№ з/п Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал
1 Бібік Богдан Васильович 9 8 -1 9,3
2 Бочкун Микола Олександрович 9 9 = 10
3 Головко Катерина Валеріївна 10 11 +1 10,1
4 Горбачова Ірина Вадимівна 11 11 = 10,6
5 Гребеник Оксана Володимирівна 10 12 +2 10,1
6 Дмитрусенко Карина Олексіївна 10 10 = 9,6
7 Євенко Наталія Миколаївна 7 5 -2 8,5
8 Зеленський Ярослав Віталійович 10 10 = 10,3
9 Зимовець Кайя Олексіївна 9 7 -2 9,5
10 Зіміна Катерина Василівна 12 12 = 11
11 Карпенко Дмитро Віталійович 8 9 +1 8,8
12 Комлик Марина Сергіївна 7 6 -1 8
13 Мазур Ірина Владиславівна 8 7 -1 9
14 Манухіна Юлія Ігорівна 10 11 +1 9,5
15 Маратика Олександра Олександрівна 10 10 = 9,9
16 Медвідь Владислав Андрійович 11 11 = 11
17 Міцай Володимир Сергійович 7 6 -1 7,7
18 Мороз Дарина Степанівна 10 10 = 10,1
19 Невесела Анастасія Русланівна 11 11 = 10,6
20 Новак Дар’я Іванівна 10 10 = 10
21 Одинець Юлія Григорівна 8 8 = 9,1
22 Оліфіренко Станіслав Євгенович 10 8 -2 9,7
23 Охріменко Аліна Сергіївна 11 10 -1 10,6
24 Сахно Анна Олегівна 10 10 = 9,5
25 Супрун Владислав Сергійович 6 6 = 7,3
26 Тарасенко Назар Анатолійович 10 10 = 9,9
27 Халай Анастасія Олегівна 6 7 +1 7,6
28 Шиндерова Валерія Анатоліївна 10 10 = 9,7
29 Шпилька Карина Юріївна 7 7 = 8,4
30 Ярова Таїса Сергіївна 8 8 = 9

Порівняння результатів оцінювання з української мови учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання   Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
30 2 2 4 4 3 11 12 4 1 17 9,1
% 6,7 6,7 13,3 13,3 10 36,7 40 13,3 3,3 56,7  
Кількість учнів Оцінювання ЗНО

 

  Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
30 1 3 4 4 4 2 10 9 5 2 16 9
% 3,3 10 13,3 13,3 13,3 6,7 33,3 30 16,7 6,7 53,3  
Підвищили Знизили Підтвердили
К-сть учнів/% К-сть учнів/% К-сть учнів/%
5-16,7% 8-26,7% 17-56,7%

 

 

Результати оцінювання учнів 11-го класу

із математики у 2016-2017 навчальному році

 

Клас ПІП учителя Кількість учнів у класі З’явились на ЗНО Не з’явились на ЗНО
11 Фалько О.С. 12 12
№ з/п Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал
1 Бібік Богдан Васильович 8 7 -1 9,3
2 Бочкун Микола Олександрович 9 9 0 10
3 Головко Катерина Валеріївна 11 9 -2 10,1
4 Горбачова Ірина Вадимівна 10 9 -1 10,6
5 Зеленський Ярослав Віталійович 10 10 0 10,3
6 Манухіна Юлія Ігорівна 10 8 -2 9,5
7 Маратика Олександра Олександрівна 11 9 -2 9,9
8 Медвідь Владислав Андрійович 11 11 0 11
9 Охріменко Аліна Сергіївна 10 9 -1 10,6
10 Сахно Анна Олегівна 7 6 -1 9,5
11 Супрун Владислав Сергійович 6 4 -2 7,3
12 Тарасенко Назар Анатолійович 11 8 -3 9,9

Порівняння результатів оцінювання з математики учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання   Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
12 1 1 1 1 1 3 4 4 8 9,5
% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 24,9 33,4 33,4 66,8  
Кількість учнів Оцінювання ЗНО

 

  Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
12 1 1 2 1 2 5 8 1 1 2 8,25
% 8,3 8,3 16,6 8,3 16,6 41,5 66,8 8,3 8,3 16,6  
Підвищили Знизили Підтвердили
К-сть учнів/% К-сть учнів/% К-сть учнів/%
0% 75% 25%

Результати оцінювання учнів 11 класу

з історії України у 2016-2017 навчальному році

Клас ПІП учителя Кількість учнів

у класі

З’явились на ЗНО Не з’явились на ЗНО
11 Макарчук А.В. 30 19 0

з/п

Прізвище,і м’я учня Річне

оцінювання

Оцінювання

ЗНО

Різниця ( +/- ) Середній бал
1 Бібік Богдан 9 9 = 9,3
2 Гребеник Оксана 9 10 +1 10,1
3 Дмитрусенко Карина 8 8 = 9,6
4 Євенко Наталія 7 6 -1 8,5
5 Зимовець Кайя 9 6 -3 9,5
6 Зіміна Катерина 10 9 -1 11
7 Карпенко Дмитро 8 10 +2 8,8
8 Комлик Марина 7 5 -2 8
9 Мазур Ірина 8 8 = 9
10 Міцай Володимир 7 7 = 7,7
11 Мороз Дарина 9 7 -2 10,1
12 Невесела Анастасія 9 7 -2 10,6
13 Новак Дарина 9 8 -1 10
14 Одинець Юлія 8 6 -2 9,1
15 Оліфіренко Станіслав 10 11 +1 9,7
16 Халай Анастасія 7 8 +1 9,7
17 Шиндерова Валерія 9 8 -1 9,7
18 Шпилька Карина 7 5 -2 8,4
19 Ярова Таісія 8 4 -4 9
Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
4 – 21,05% 11 – 57,89% 4 – 21,05%
К-ть

учнів

Річне оцінювання Сер

.бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
19 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 17 2 0 0 2 8,3
% 0 0 0 0 0 0 0 0 26,31 26,31 36,84 89,47 10,52 0 0 10,52  
К-ть

учнів

Оцінювання ЗНО Сер

.бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
19 0 0 0 0 1 2 3 6 3 5 2 10 2 1 0 3 7,5
% 0 0 0 0 5,26 10,52 15,78 31,57 15,78 26,31 10,52 52,63 10,52 5,26 0 15,78  

 

Результати оцінювання учнів 11-го класу

з біології у 2016-2017 навчальному році

Клас ПІП учителя Кількість учнів у класі З’явились на ЗНО Не з’явились на ЗНО
11 Папенко Н.М. 30 11
№ з/п Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал
1 Бочкун Микола 10 10 = 10
2 Євенко Наталія 7 5 -2 8,5
3 Зимовець Кайя 8 6 -2 9,5
4 Комлик Марина 6 6 = 8
5 Міцай Володимир 6 9 +3 7,7
6 Одинець Юлія 7 8 +1 9,1
7 Оліфіренко Станіслав 9 11 +2 9,7
8 Супрун Владислав 5 6 +1 7,3
9 Халай Анастасія 5 5 = 7,6
10 Шпилька Карина 6 5 -1 8,4
11 Ярова Таїса 8 7 -1 9

 

 

Порівняння результатів оцінювання з біології учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання   Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
11 2 3 5 2 2 1 5 1 1 7
% 18.1 27,3 45,4 18,1 18,1 9,1 45,4 9,1     9,1  
Кількість учнів Оцінювання ЗНО

 

  Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
11 3 3 6 1 1 1 3 1 1 2 7,1
%         27,3 27,3 54,5 9,1 9,1 9,1 27,3 9,1 9,1   18,1  
Підвищили Знизили Підтвердили
К-сть учнів/% К-сть учнів/% К-сть учнів/%
4-36,4% 4-36,4% 3-27,3%

Результати  оцінювання учнів 11-го класу

                  з англійської мови у 2015-2016 навчальному році

Клас ПІП учителя Кількість учнів у класі З’явились на ЗНО Не з’явились на ЗНО
11 Резніченко Л.О. 30 6
№ з/п Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал
1 Горбачова Ірина Вадимівна 11 11 = 10,6
2 Гребеник Оксана Володимирівна 10 8 -2 10,1
3 Манухіна Юлія Ігорівна 10 8 -2 9,5
4 Маратика Олександра Олександра 10 6 -4 9,9
5 Сахно Анна Олегівна 9 8 -1 9,5
6 Шиндерова Валерія Анатоліївна 10 8 -2 9,7

Порівняння результатів оцінювання з української мови учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання   Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
6                     1 1 4 1   5 10
20%                     16,7 16,7 66,6 16,7   83,3  
Кількість учнів Оцінювання ЗНО

 

  Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
6             1 1   4   4   1   1 8
20%             16,7 16,7   66,6   66,6   16,7   16,7  
Підвищили Знизили Підтвердили
К-сть учнів/% К-сть учнів/% К-сть учнів/%
5/83,3 1/16,7

 

Результати  оцінювання учнів 11-го класу

                  з фізики у 2016-2017 навчальному році

Клас ПІП учителя Кількість учнів у класі З’явились на ЗНО Не з’явились на ЗНО
11 Салій С. М. 3 3 0
№ з/п Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал
1 Зеленський Ярослав 9 7 -2 10,3
2 Медвідь Владислав 11 8 -3 11
3 Тарасенко Назар 9 6 -3 9,9

Порівняння результатів оцінювання з фізики учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання   Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
3 2 2 1 1 9,6
% 67 67 33 33  
Кількість учнів Оцінювання ЗНО

 

  Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
3 1 1 1 1 2 7
% 33 33 33,5 33,5 67  
Підвищили Знизили Підтвердили
К-сть учнів/% К-сть учнів/% К-сть учнів/%
0-0% 3-100% 0-0%

 

Результати  оцінювання учнів 11-го класу

                  з географії у 2016-2017 навчальному році

Клас ПІП учителя Кількість учнів у класі З’явились на ЗНО Не з’явились на ЗНО
11 Хричікова І.М. 30 8
№ з/п Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал
1 Головко Катерина Валеріївна 10 9 -1 10,1
2 Дмитрусенко Карина Олексіївна 10 9 -1 9,6
3 Карпенко Дмитро Віталійович 10 11 +1 8,8
4 Мазур Ірина Владиславівна 10 6 -4 9
5 Мороз Дарина Степанівна 11 9 -2 10,1
6 Невесела Анастасія Русланівна 11 7 -4 10,6
7 Новак Дар’я Іванівна 10 8 -2 10
8 Охріменко Аліна Сергіївна 11 10 -1 10,6

Зміни, які відбулися в українському суспільстві, вимагають від освіти підготовки конкурентоспроможної, професійної і соціально мобільної особистості, готової до постійного саморозвитку і самовдосконалення, спроможної адаптуватися в європейському просторі.

Саме через освіту є можливість сформувати людину, здатну творити й сприймати зміни та нововведення.

Враховуючи те, що в Державному стандарті базової загальної і повної середньої освіти головним визначено діяльнісний підхід, який «спрямований на розвиток умінь і навичок учнів, застосуванні здобутих знань в практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного і природного середовища», а у проекті концепції «Нової української школи», «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641) пріоритетними визначено національне та громадянське виховання, виникла проблема  адаптації випускника в соціумі. Тому виникає потреба педагогічного колективу в удосконаленні навчально-виховного процесу, підвищенні професійного рівня вчителів, упровадженні високоефективних педагогічних технологій, які відповідатимуть потребам учнів та їх батьків на сучасному етапі розвитку суспільства.

Зважаючи на вищезазначене, для проведення дослідно-експериментальної  роботи нами була обрана тема «Формування здатності конкурентоспроможного випускника школи до успішної адаптації в контексті інтеграції до європейського середовища».

З метою проведення консультацій з підготовки до дослідно-експериментальної роботи та розробки програми  адміністрація школи на чолі з методистом міського методичного кабінету Зеленською Л.М. відвідала інститут педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова. Під час зустрічі з директором інституту, професором Бондарем В.І., заступником директора Шапошніковою І.М. та іншими науковцями інституту були обговорені шляхи створення моделі нового навчального закладу, отримано методичну допомогу щодо організації навчально-виховного процесу в закладі в контексті дослідно-експериментальної роботи.

У школі сформована ініціативна творча група з 12 педагогічних праців-ників, яка розробила програму дослідно-експериментальної роботи, що затверджена наказом МОН України № 720 від 30.06.2016 р.

До роботи в рамках експерименту залучені науковці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Відбувся теоретичний семінар для вчителів початкових класів, під час якого викладачі університету надали методичну допомогу вчителям щодо організації навчально-виховного процесу в контексті впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

Протягом травня-вересня 2016 року з метою підготовки до проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування здатності конкурентоспроможного випускника до успішної соціальної адаптації в контексті інтеграції до європейського простору» в навчальному закладі були проведені теоретичні та науково-методичні заходи для педагогів, батьків і учнів щодо організації  роботи в інноваційному режимі:

1) семінар за темою «Законодавча база та державні документи, що регламентують діяльність експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів». У результаті роботи семінару було вивчено основні нормативні документи, що регламентують діяльність навчального закладу по проведенню експериментально-дослідної роботи, створено паперову та електронну базу державних документів, які є основою проведення дослідження;

2) тренінг «Педагог в умовах експерименту»;

3) батьківські збори за темою «Проведення дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі»;

4) науково-практична конференція «Шляхи формуванння конкурентоспромож-ного випускника школи, який здатен успішно адаптуватися в соціумі»;

5) круглі столи «Випускник-2021 очима педагогів» та «Випускник-2021 очима батьків»;

6) написання есе учнями 10-11 класів за темою «Випускник-2021»;

7) мозковий штурм для учнів 8-11 класів «Яким випускником я себе бачу».

Проаналізувавши думки педагогів, батьків та учнів щодо особливостей формування конкурентоспроможного випускника, ми прийшли до висновку, що випускнику повинні бути притаманні 6 основних якостей, які характеризуються такими рисами:

 1. Духовність. – Знає й цінує українську національну культуру та культури інших народів. Має широкий кругозір, володіє культурою мислення, почуттів, мовлення. Патріот, який діє згідно з морально-етичними принципами й здатен приймати самостійні рішення.
 2. Практичність. – Уміння навчатися протягом життя та застосовувати отримані знання в 4-х сферах: науковій, економічній, екологічній, морально-правовій. Здатність до самоаналізу.
 3. Інноваційність. – Здатність до експериментів і змін, готовність сприймати помилку як невід’ємну складову пошуку та успіху.
 4. Творчість. – Готовність  до самореалізації в предметно-практичній та комунікативній діяльності. Здатність до критичного мислення.
 5. Соціокультурність – Володіння культурою міжособистісних стосунків та самоаналізом. Соціальна активність.
 6. Здоров’язорієнтованість. –  Готовність до здорового способу життя.

У цілому вчителі продемонстрували високий рівень готовності до здійснення дослідно-експериментальної діяльності, оскільки:

 • у членів колективу сформоване позитивне ставлення до експерименту, що може свідчити про одержання ними адекватної інформації про мету та сутність експерименту;
 • наявна мотивація до проведення експерименту, про що говорить ряд наведених педагогами аргументів щодо актуальності та доцільності обраної теми експерименту на сучасному етапі розвитку освіти, суспільства;
 • простежується достатній освітній рівень представників колективу, який виражається в їх компетентності щодо розуміння таких  ключових понять експерименту, як «компетентність», «європейська інтеграція», «конкуренто-спроможність».

Колективом школи визначені наступні шляхи формування конкуренто-спроможного випускника, здатного адаптуватися в соціальному просторі:

 1. Створення моделі конкурентоспроможного випускника;
 2. Організація педагогічних студій, семінарів-практикумів, круглих столів з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників в умо-вах експерименту;
 3. Розробка системи психологічного супроводу учнів школи – учасників експерименту;
 4. Створення віртуальної спільноти розвиваючого та навчального характеру у соціальних мережах;
 5. Створення робочих груп для підготовки й розробки нових програм та внесення змін до навчальних планів;
 6. Розробка нових програм, внесення змін до навчального плану школи.

Таким чином, проведена на підготовчому етапі робота дає змогу стверджувати, що його  мета та завдання реалізовані.

Розв’язання завдань, які поставлені перед школою життям, можуть здійснити тільки творчі вчителі, люди із високою свідомістю та професійною культурою. Завдання підтримки компетентності педагогічних кадрів вирішується через систему методичної роботи.

Методична робота в школі – це цілісна система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих  на всебічне підвищення рівня кваліфікації кожного вчителя і вихователя, на розвиток творчого потенціалу всього колективу, на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку  школярів.

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи,  фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності,  створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами у 2016-2017 навчальному році педагогічний  колектив продовжив   роботу над реалізацією методичної проблеми «Підвищення науково- методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя- дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’ю».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було  визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною проблемою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи творчих та динамічних груп,  шкільних методичних об’єднань на 2016-2017 навчальний рік.

На виконання завдань, поставлених перед педагогічним колективом, розроблено й проведено педагогічні ради, на яких слухалися питання  про  творчість як об’єктивну професійну необхідність у діяльності вчителя, про роль учителя у підвищенні рівня якості сучасного уроку англійської мови засобами нових освітніх технологій, про національно-патріотичне виховання на уроках історії, літератури, захисту Вітчизни, про залежність успішності учнів від вибору моделей, методів і технологій, проаналізовано результати ДПА і ЗНО,  було презентовано досвід роботи вчителя зарубіжної літератури Хівренко Н.В.  та вчителя хімії Михтуненко О.І.

Пріоритетними напрямками методичної роботи в школі було визначено :

 • теоретична підготовка вчителів до роботи над проблемою школи, вивчення рекомендованої літератури;
 • розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя;
 • розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових категорій;
 • використання технологій продуктивного навчання (розвивальне навчання, технологія проектування, технологія продуктивного мислення) як складових креативної освіти.

Протягом 2016-2017 навчального року було організовано роботу психолого-педагогічного семінару, творчих груп учителів початкових класів, художньо-естетичного циклу та фізичного виховання,  МО учителів  суспільно- гуманітарного циклу, природничо-математичних дисциплін, класних керівників. Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. На запланованих засіданнях одговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, рекомендації міських методичних об’єднань щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016–2017 навчальному році, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, розробка завдань для проведення державної підсумкової атестації. Упродовж навчального року було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами  викладання окремих  предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів.

Особлива увага приділялася самоосвіті вчителів. Курсова перепідготовка здійснювалася у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Бут Н.А., Михтуненко О.І., Мовчан Л.І., Лісатович Г.Г., Курченко С.П., Скоблікова О.З., Нерода А.Ю., Шеремет Є.О. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи.

Атестація педагогів здійснювалася також згідно з перспективним планом. Було атестовано 11 педагогічних працівників:

 1. Пустовойт С.В., учитель фізичної культури, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель».
 2. Антіпова Г.В., учитель української мови та літератури, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель».

3.Ілляшенко О.І., учитель української мови та літератури, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель».

4.Хричикова І.М., учитель географії, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель».

5.Макарчук А.В., учитель історії, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

 1. Хівренко Н.В., учитель зарубіжної літератури, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти звання «старший учитель».

7.Михтуненко О.І., учитель хімії, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти звання «старший учитель».

 1. Худенко Н.А., учитель української мови та літератури, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 2. Бут Н.А., учитель біології, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 3. Мельник І.В., учитель англійської мови, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
 4. Ганієва С.О., учитель початкових класів, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели відкриті уроки, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи , члени міськ4их методичних об’єднань.

Психологом було проведено анкетування з визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків та учнів. На кінець семестру за результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг вчителів та предметів. Це дало можливість оцінити об’єктивно роботу кожного вчителя, який атестувався. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.

Ураховуючи результати останніх років, можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2016–2017 н.р. вивчено стан викладання англійської мови, української мови та літератури, географії та економіки, основ здоров’я у початкових класах; здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, формуванню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності  до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень учнів , розвитку їх обдарованості.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласників.  Результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована  на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Результатом роботи вчителів стали 18 переможців  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  та два переможці ІІІ етапу з української мови і літератури та правознавства. У мовно-літературному конкурсі імені Т.Г.Шевченка маємо 3 призових місця, у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика – 5.  Учні школи беруть активну участь в Міжнародних конкурсах з фізики «Левеня» з математики
«Кенгуру», з історії «Лелека», з інформатики «Бобер», з біології «Колосок», з української мови  «Соняшник». Учасниками МАН стали 3 учні  старшої ланки.

Упродовж року вчителі відвідували міські семінари та заходи, брали участь в обговореннях нагальних педагогічних проблем.

План заходів щодо організації методичної роботи протягом 2016-2017 н.р. був виконаний. Не поліпшилася робота щодо висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі, не запропоновано до затвердження чи рекомендації до використання жоден методичний посібник.

Якісний склад педагогічних працівників: кількість педагогів, які мають  вищу кваліфікаційну категорію – 17, учителів із званням «старший учитель» – 12.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2016-2017 н.р. вивчено стан викладання української мови та літератури, географії та економіки, основ здоров’я в початкових класах; здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, формуванню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності  до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень учнів, розвитку їх обдарованості.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласників. Результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

У школі працює три методичних об’єднання: учителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного, класних керівників, учителів початкових класів, творчі групи вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури; учителів богунівських класів, які, виходячи з науково-методичної проблеми школи, працюють над вирішенням своїх  завдань. Очолюють їх досвідчені компетентні педагоги.

Діяльність методичних об’єднань та творчих груп у школі багатопланова і різноманітна за змістом, напрямами й формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз і аналіз, конструювання і захист конспектів уроків, ділові ігри, звіти вчителів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації, обговорення результатів контрольних робіт й інше.

Методичні об’єднання вирішують свої головні завдання:

– кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

– створення організаційних умов для безперервного вдосконалення професійного рівня педагогічних працівників;

– проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та його вивчення, узагальнення, впровадження;

– вивчення та використання на практиці нових освітніх технологій і систем.

Учителі активно працюють над формуванням життєвих компетенцій школярів, оволодівають сучасними інтерактивними методами й технологіями, поширюють набутий досвід серед колег міста.

Згідно з результатами методичного моніторингу, а також для підвищення якості рівня роботи школи  проводиться вивчення, узагальнення ППД, наради при директорові, оперативно-методичні наради, засідання психолого-педагогічного семінару, педагогічні консиліуми, семінари-практикуми, тематичні огляди-виставки, організовується наставництво, створюються умови для самоосвіти, діє система відкритих уроків, надається індивідуальна методична допомога, консультування тощо.

Значні показники має індивідуальна методична робота з молодими вчителями щодо підвищення їх педагогічної майстерності. Усе починається зі створення позитивної атмосфери в школі, ознайомлення з її традиціями, особливостями навчально-виховного процесу, рекомендаціями, як скласти план уроку, заповнити журнал, вести необхідну документацію. Молоді вчителі ознайомилися з методами і формами роботи свого наставника, з системою планування.

У 2016-2017 навчальному році на засіданнях психолого-педагогічного семінару  розглядалися питання щодо розвитку психологічної грамотності вчителів як важливого чинника розвитку інтелектуальних і творчих компетентностей учнів.

Враховуючи науково-методичну проблему, над якою працює колектив школи, в рамках психолого-педагогічного семінару  були вирішені  наступні  завдання:

 • проаналізовано психологічні аспекти організації роботи з обдарованими учнями;
 • проаналізовано психолого-педагогічні особливості організації начально-виховного процесу з учнями підліткового віку;
 • пизначено труднощі роботи педагога в умовах експеременту та визначено основні ресурси для їх вирішення;
 • сприяння розкриттю особистісних характеристик молодого вчителя (комунікативний потенціал, педагогічні здібності педагогічна творчість).

На першому семінарі розглядалися психологічні аспекти роботи з обдарованими учнями.

У ході заняття  було дане визначення  «Обдарована дитина», визначено психолого-педагогічні проблеми розвитку обдарованих учнів, з’ясовано особливості організації роботи з обдарованими учнями.

Одним з найбільш дискусійних питань, що стосуються проблеми обдарованих дітей,  постало  питання про частоту прояви дитячої обдарованості. Існують дві крайні точки зору: «всі діти є обдарованими» – «обдаровані діти зустрічаються вкрай рідко». Зазначена альтернатива знімається в рамках наступної позиції: потенційна обдарованість по відношенню до різних видів діяльності притаманна багатьом дітям, тоді як актуальну обдарованість демонструє незначна частина дітей. Педагоги активно обговорювали дане питання, з повагою ставилися до різних точок зору.

Також на заняття було розглянуто види обдарованості, складено портрет обдарованої дитини. Педагоги прийшли до висновку, що обдарованість – це не тільки особливість інтелекту, це інший устрій психіки. Обдаровані діти більш вразливі, найбільш чутливі до оцінки їх діяльності, схильні до критичної оцінки себе та оточуючих. Їм складно бути конформістами, вони часто перебувають на межі нервового зриву. Саме тому, за визначенням ВООЗ, вони входять до   «групи ризику».

Учителі виділили основні проблеми обдарованих учнів та обговорили умови для навчання і виховання даної категорії учнів.    Найоптимальнішими формами роботи з обдарованими учнями визначено групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації для них має доповнюватися науковими відомостями. У методах навчання цих учнів має переважати самостійна робота, частково-пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь та навичок. Контроль за їх навчанням слід спрямовувати на стимулювання поглибленого вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у нові ситуації. Домашні завдання для таких учнів повинні бути творчими.

Також було наголошено на індивідуальних формах позакласної роботи передбачають виконання школярами різноманітних завдань, участь в олімпіадах.

На II засіданні семінару  працювали над темою «Психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу з учнями підліткового віку». На занятті обговорено зміни, які відбуваються у підлітковому віці.

Наголошено, що для цього віку характерна асинхронність розвитку. І ще, встановлені вікові межі „точки розвитку” (наприклад, криза 13 років) має лише орієнтовне значення.

Розглянуто особливості фізичного та фізіологічного розвитку підлітків, особливості розвитку пізнавальної сфери. Важливим висновком було те, що розвиток уваги в цьому віці безпосередньо пов’язаний з формуванням наполегливості, а її зростаюча довільність є прямим проявом вольової активності підлітка, тому помітного розвитку набувають наполегливість, впертість.

Особливу увагу звертали на особливості емоційно-вольової сфери підлітків, обговорювали проблеми підліткової кризи.

Педагогами визначено вікові задачі підліткового віку, надана характеристика ефективних шляхів розвитку особистості підлітків.

На III засіданні семінару обговорювалося питання розвитку професіоналізму молодого вчителя. Метою заняття було  психопрофілактика психічного здоров’я педагогів, розвиток самоусвідомлення, саморефлексії, самоаналізу, як необхідних складових здоров’я педагога.

У ході заняття використано різні інтерактивні  прийоми в результаті яких були визначені асоціації з роботою вчителів, з’ясовано відношення до роботи. Приємним є те, що більшість педагогів отримують від педагогічної діяльності позитивні емоції.

Була надано можливість  проаналізувати свої переживання, побачити образ свого «Я» на символічному рівні та умови для рефлексії своїх почуттів відносно роботи.

Психологом було  запропоновано техніки щвидкої антистресової допомоги, розглянуті педагогічні ситуації.

На четвертому засіданні була розглянута тема «Педагог в умовах експеременту».

Заняття було спрямоване  на усвідомлення необхідності розвитку мобільності. Змотивувало педагогів до самовдосконалення, рефлексію, оволодіння механізмами комунікативної компетентності.

Під час заняття обговорено, як підвищувати інтерес і бажання займатися улюбленою справою в сучасних умовах, як підвищити професійну мобільність, необхідних для самореалізації і зростанні в професії .

Учителям було запропоновано виявити ієрархію критеріїв для успішної роботи колективу в цілому. Серед важливих більшістю було обрано критерій взаємовиручки, мобільності та організованості Також вчителі активно обговорювали питання «Мобільність педагога або чому треба вчитися і змінюватися все життя?». Цікавим для педагогів виявилося завдання, в якому була можливість охарактеривати зроблені вами педагогічні відкриття та досягнення в плані модернізації навчання в школі. З  великим задоволенням вислювали  подяку тим, хто допоміг вам досягти таких результатів у праці, ділилися з планами на майбутнє.

Тож можна вважати роботу психолого-педагогічного семінару достатньо ефективною,  поставлені  завдання виконані.

Члени МО природничо-математичного циклу продовжували працювати над проблемою «Розвиток здібностей і інтересів учнів до навчання шляхом упровадження педагогічної інновації». Вчителі-предметники усвідомлюють, що в період формування системи освіти потрібно взяти на озброєння все передове, прогресивне, що є в світовій освітянській галузі і одночасно зберегти власні надбання.

У цьому навчальному році було заплановано 4 засідання методичного об’єднання, тематика яких була спрямована на вивчення сучасних підходів до технології та структури уроку. Вчителі мали можливість відвідувати та аналізувати показові уроки, виступали з доповідями, ділилися досвідом, презентували свої педагогічні надбання.

У вересні 2016 р. проведений семінар-практикум, на якому розглянуті питання участі в експерементальній діяльності, обговорення і затвердження плану роботи МО на 2016-2017 н.р.; про особливості викладання предметів природничо-математичного циклу в новому навчальному році.

У грудні 2016 р. на засіданні круглого столу обговорювали питання «Про систему роботи з обдарованими школярами». Учитель географії Хричікова І.М. презентувала досвід роботи з теми «Удосконалення форм і методів організації індивідуальної та групової роботи учнів на уроках географії». Вивчали проблеми

залучення учнів до складання пошукових та науково-дослідницьких проектів як один із шляхів розвитку творчих здібностей на засадах ОЗН вчителів біології.

У березні 2017 р. відбувся теоретичний семінар «Формування ключових компетентностей учнів», де вчитель інформатики Гончаренко О.О. презентував можливості використання комп’ютерних технологій при проведенні уроків природничо-математичного циклу.

У травні 2017 р.  на підсумковому засіданні обговорювалося питання «Удосконалення професійної майстерності на основі вивчення і впровадження ППД».

       У 2017-2018 н.р. методичне об’єднання природничо-математичного циклу продовжить працювати над темою: «Впровадження елементів інноваційних технологій на уроках природничо-математичного циклу».

На належному фаховому та методичному рівні проводять уроки досвідчені вчителі: Папенко Н.М., Михтуненко О.І., Хричікова І.М., Салій С.М.,
Романенко Н.А., які забезпечують загальноосвітній розвиток учнів, дбаючи про їх навчальні досягнення. Ними враховуються вимоги програм щодо формування теоретичної бази знань учнів та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній діяльності.

Головною метою методичної роботи молодих вчителів  природничо-математичних наук Фалько О.С., Бут Н.А., Гончаренко О.О., Демченко Н.В. є не лише надання допомоги учням у розвитку та підвищенні творчих здібностей, а й розвитку власної професійної майстерності та активізація творчого потенціалу.

Для досягнення цієї мети були  визначено такі завдання :

 • забезпечення планування, організації, контролю й аналізу освітнього процесу на уроках хімії, інформатики, біології, географії, фізики та математики;
 • вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів ;
 • допомога вчителям в організації самоосвіти;
 • організація екологічного виховання учнів;
 • вивчення, узагальнення, пропаганда передового педагогічного досвіду;
 • розвиток життєвих компетентностей в учнів;
 • розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань);
 • участь в атестації педагогічних працівників.

Учителі математики Демченко Н.В. та Фалько О.С. залучили  учнів до участі у Міжнародному конкурсі «Кенгуру». Із 19 учасників 17 отримали сертифікати з добрими результатами. Учень 5 класу Кобзар А. (вч. Демченко Н.В.) посів І місце у конкурсі «Шляхами Едісона». А вчитель фізики Салій С.М. залучив до участі в Міжнародному конкурсі «ЛЕВЕНЯ» 24  учасники,  10 із них отримали сертифікат з добрими результатами. Високу активність учні проявили у конкурсі «Колосок» (вч. Папенко Н.М., Бут Н.А.), більшість з яких одержали добрий результат.

Завдання вчителів природничо-математичного циклу у новому навчальному році та проблемні питання, над якими працюватимуть вчителі :

 • досягнення високих освітніх рівнів, розвиток дитячої обдарованості, упровадження нових методик, педагогічних інноваційних технологій, програм і підручників;
 • вдосконалення індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу з предметів природничо-математичного циклу;

підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів.

Учителі МО суспільно-гуманітарних дисциплін спланували свою роботу відповідно до науково-методичної проблеми школи.

Учителі-предметники велику увагу приділяли роботі з обдарованими дітьми. У 2016-2017  н.р. переможцями ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін стали такі учні:

Зіміна Катерина – І місце (українська мова)

Сороколіт Ольга – ІІ місце (українська мова)

Власенко Катерина – ІІІ місце (українська мова)

Сороколіт Ольга – ІІІ місце (англійська мова)

Селюк Карина – ІІ місце (англійська мова)

Селюк Карина – ІІІ місце (українська мова)

Андрєєва Аліна – І місце (правознавство)

Гребеник Оксана – ІІІ місце (правознавство)

Власенко Катерина – ІІ місце (історія України)

Молявко Марія – ІІ місце (англійська мова)

Власенко Катерина – ІІІ місце (англійська мова)

Зеленський Ярослав – ІІІ місце ( англійська мова)

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали такі учні:

Зіміна Катерина – ІІІ місце (українська мова)

Андрєєва Аліна – ІІ місце (правознавство)

Результативними були виступи учнів на ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика:

Сороколіт Ольга –  ІІ місце;

Кобзар Андрій – І місце;

Карпенко Ольга – ІІІ місце;

Селюк Карина – ІІІ місце.

У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка учні досягли таких результатів:

Сороколіт Ольга – І місце;

Молявко Марія – І місце;

Селюк Карина – І місце;

Мозгова Вікторія – ІІІ місце.

Учителі зарубіжної літератури Хівренко Н.В. та Мовчан Л.І.  підготували й провели міський конкурс «На крилах мрій».

На ІІ етапі Міжнародного конкурсу «Об’єднаймося, брати мої» (номінація «Історія») учні 11 класу Зіміна К. та Медвідь В. посіли ІІІ місце.

Учителі української мови і літератури Поволоцька Н.П. та Шевченко Н.В. підготували до участі у канадійсько-українському конкурсі творчих робіт учнів 10 класу Прокопенко А. та 6-А класу Карпенко О., котрі посіли перші місця й були нагороджені грошовими преміями.

Учителі української мови та літератури підготували учнів до участі в МАН. Учениці 10 класу Власенко К. та Безродна А. (керівники Худенко Н.А. та Шевченко Н.В.) достойно представили свої роботи на І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та були рекомендовані до участі в ІІ етапі.

Команда учнів 9-10 класів (керівник  Поволоцька Н.П.) достойно представила школу в обласному турнірі релігієзнавців та філософів та посіла 4 місце.

Учні 6-х класів (учителі Шевченко Н.В., Худенко Н.А.) взяли участь у міському заході до Дня української мови, що відбувався на базі СШ №9.

Творча група вчителів підготувала учнівський колектив до участі в V міському конкурсі театрів художнього слова «Україна моя барвінкова».

Учитель Худенко Н.А. провела активну підготовчу роботу щодо залучення учнів до участі у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник».

Традиційними стали проведення в школі тижня української мови та  Шевченківських днів.

Учителі англійської мови Мельник І.В. та Нерода А.Ю. підготували учасників Всеукраїнського конкурсу знавців англійської мови «Грінвіч».

Учні 7 класу Нерода О., Селюк К., Тарасенко О. (керівник Мельник І.В.) взяли участь в обласному конкурсі «Креатив-бій».

Активну участь узяли учні 10 класу в міській науково-практичній конференції в рамках руху «Ми діти твої, Конотопщино» (керівник учитель історії Макарчук А.В.).

Протягом року вчителі історії, української мови та літератури, зарубіжної літератури поповнювали кабінети роздатковим та дидактичним матеріалами.

На засіданнях методичного об’єднання  бібліотекар школи Распутько Н.П. постійно інформувала педагогів про нові публікації в пресі, ознайомлювала з новою методичною літературою.

Протягом року велася підготовка учнів 11 класу до випробувань у ЗНО.

Учасниками методичного об’єднання  вчителів початкових класів проводилася систематична цілеспрямована робота щодо досягнення державного стандарту й підвищення успішності, продовжувалась робота з розвитку творчого потенціалу учнів.

У 2016–2017 н. р. учителі, що входять до методичного об’єднання,    продовжили роботу над науково-методичною проблемою «Умови формування готовності педагога до пошукової діяльності з метою розвитку творчих компетентностей учнів». З метою стимуляції пізнавального ставлення до навчання, розвитку творчого мислення, самостійності, уміння спілкуватися один з одним учителі використовували активні форми й методи навчання.

Методичним об’єднанням учителів початкових класівбуло проведено 4 засідання (вересень, січень, березень, травень). Основними питаннями, що розглядалися на засіданнях, були:

 • обговорення програми, вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи;
 • формування ключових компетентностей учнів;
 • розвиток творчого потенціалу учня.

На першому засіданні  затвердили план роботи, обговорили особливості навчально-виховного процесу в початкових класах 2016-2017 н.р.
Білозерська Н.В. ознайомила з орієнтовними вимогами до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

У січні 2017 р. відбувся методичний вісник «Організація мотиваційної діяльності учнів на уроках літературного читання» під карівництвом
Папенко Н.М. У ході засідання вчитель Наталич Л.В. виступила з теми «Розвиток пізнавальної активності дитини шляхом впровадження інноваційних технологій»,  учитель Ганієва С.О. презентувала власні напрацювання щодо роботи з фразеологізмами на уроках української мови.

З метою вивчення педагогічних знахідок з теми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови в початкових класах» учителі відвідали майстер-клас Нероди А.Ю.

На третьому засіданні вчителі початкових класів розглянули питання про хід підготовки учнів 4 класів до ДПА  та олімпіад  молодших школярів з української мови, математики, природознавства,  заступник директора
Півовар Н.В. підвела підсумки декади «Початкова школа – 2017».

На заключному засіданні було проаналізовано роботу методичного об’єднання  вчителів початкових класів у поточному навчальному році, визначені завдання діяльності на 2017-2018 навчальний рік. Учителі звітували про самоосвітню діяльність:

– «Важливість створення ситуації успіху на уроках» (Ювко С.);

– «Ігрова діяльність на уроках математики в початковій школі» (Судак Н.О.);

– «Роль дидактичних засобів на уроках математики» (Скоблікова О.З.).

Творчою групою вчителів і вихователів богунівських  класів була обрана  тема на 2016-2017 н.р. «Форми, методи та засоби національно-патріотичного виховання в богунівських  класах». За навчальний рік було проведено 4 засідання.

Богунівські класи  протягом року працювали над реалізацією проектів з національно-патріотичного виховання:

 • 1-А клас (Кириченко В.А , Пацак І.Д.) працювали над проектом «Це – наше і це – твоє». У рамках роботи було проведено: родинне свято «7 чудес Конотопа», усний журнал «Наша школа №7, пишаємось закладом своїм», конкурс малюнків «Моє рідне місто Конотоп», екскурсії до краєзнавчого музею «Історичне минуле  Конотопа», музею поліції та відвідали станцію юних туристів. Діти разом із батьками виготовили чудові родинні обереги та родовідні дерева, які були представлені на шкільній виставці.
 • 2-А клас (Ювко С.О., Лісатович Г.Г.) працювали над проектом «Свята і традиції українського народу». Проведено: родинні свята «Свята і традиції українців», «Світле свято Великодня», майстер-клас «Подарунок від щирого серця», організовано виставку малюнків «Родинні свята», створено сімейний колективний колаж «Весна іде, свята несе». Діти побували на екскурсіях по місту: в музеї-садибі  Драгомирова, на Станції юних техніків, та здійснили екскурсійну поїздку до м.Батурин.
 • 3-А клас (Капаєва Ю.О.,Баско А.І.)  працювали над проектом «З Україною у серці». Було проведено тиждень українських ігор «Веселі забавляння», «Козацькі  розваги», конкурсно-розважальну програму «Я люблю Україну», організовано виставку малюнків «З любов’ю до рідної землі», захист міні-проектів «Перлини України» (про улюблені міста України), уявну подорож «7 природніх чудес України», тренінгове заняття «Справжній друг. Який він?», родинне свято «Найдорожче в світі слово» (захист проекту), здійснено екскурсійні поїздки до м. Чернігів та м.Київ.
 • 4-А клас (Білозерська Н.В.,Курченко С.П.) працювали над проектом «Військові герої Конотопщини минулого та сьогодення». Була проведена наступна робота: здійснено екскурсії до Конотопського музею авіації, краєзнавчого музею ім.О.П.Лазаревського, проведені пішохідні екскурсії  «Вулицями рідного міста». Учні  класу неодноразово брали участь у загальноміських заходах, проведено позакласні заходи художньо-естетичного спрямування. З метою ознайомлення з історичним минулим України діти побували  на екскурсіях в м. Чернігів, м. Київ.

Робота творчої групи вчителів художньо-естетичного циклу була спрямована на підвищення професійної майстерності педагогів працювала над проблемою «Формування творчої особистості на уроках художньо-естетичного циклу з використанням інноваційних технологій».

Протягом навчального року було проведено 4 засідання вчителів трудового навчання та художньо-естетичного циклу.

Кожен член творчої групи вчителів художньо-естетичного циклу підвищував свій професійний рівень шляхом опрацювання фахової та методичної літератури.

Упродовж року з учнями проводилися індивідуальні консультації, працювали предметні гуртки.

На заняттях гуртка «Бережок»  учитель Пустовойт О.В. разом зі своїми вихованцями працювали над виготовленням виробів для участі в творчих конкурсах різних рівнів. Зокрема, підготовлені вироби  для виставки «Літні квіти», проведений  майстер-клас з  виготовлення оригамі до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, виготовлені вітальні листівки до весняних свят, Великодні янголи. Вихованці гуртка стали учасниками міського етапу обласного конкурсу «Ліс і людина» (Лімонт Ю.), міського конкурсу «Джерела Конотопщини» (Боклаг А. – І місце, Ковальов Є. – ІІ місце, Шутко А. – ІІІ місце),  «Тарасові шляхи» (Боклаг Ю. – ІІ місце).

На базі нашій школі працює гурток «Чарівниця» (керівник учитель обслуговуючої праці Хвалевська С.А.), де розвивались навички вишивки бісером та виготовлення декоративно-ужиткових виробів. Виготовлені роботи поповнили та оновили експозиції кабінету обслуговуючої праці. Брала активну участь у оформленні приміщень школи до святкових заходів.

На ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання учні Гончаренка Р.О. посіли 3 місце (Оліфіренко С., 11кл.) та 5 місце (Откидач Є., 9кл.).   Вихованці вчителів трудового навчання Хвалевської С.А. та Гончаренко Р.О. брали активну участь у міському конкурсі «Джерела Конотопщини».

Також учителі ТГ провели предметні тижні: у грудні предметів художньо-естетичного циклу та у березні тиждень гурткової роботи.

Учителі Гончаренко Р.О. та Хвалевська С.А.  впродовж навчального року надавали  перевагу  проектній методиці як основі реалізації особистісно орієнтованого навчання, застосовували нові освітні технології у навчально-виховному процесі. Матеріальна база кабінетів покращилася різними дидактичними матеріалами, новинками методичної літератури.

Члени творчої групи вчителів трудового навчання та художньо-естетичного циклу протягом 2016-2017 н.р. працювали в напрямку забезпечення розвитку особистості дитини, цілеспрямованого вияву і розвитку здібностей, формування уміння і бажання вчитись, створення умов для самовираження учнів у всіх видах діяльності, які сприяють морально-естетичному розвитку, оволодінню основами здорового способу життя.

Відомо, що лише творчий учитель може сформувати творчу особистість. Тому головним завданням творчої групи вчителів фізичної култури був розвиток у кожного вчителя того індивідуального стилю,  який характеризує його професійну майстерність .

Протягом навального року  проведено 4 засідання за тематикою: «Рухова активність – здоровий спосіб життя». На засіданнях розглядалися основні питання , формування в учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та моральних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя та  формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, творчий підхід до застосування рухових дій у різних умовах) та функціональних (здатність до оперування знаннями про рухову активність, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і природних здібностей відповідно до вікових особливостей.

Робота творчої групи містила індивідуальні, групові та масові форми роботи, що тісно пов’язані  й доповнюють одна одну, поглиблюють знання педагогів з теорії та проблем навчання й виховання.

У цьому навчальному році відбулися значні зміни в навчальній програмі  для 1 – 4класів  з фізичної культури. Тому на першому засіданні  вчителів творчої групи опрацювали методичні рекомендації, щодо викладання предмету з фізичної культури, а також обговорювали проект «Нова школа».

Протягом навчального  року вчителі впроваджували нові педагогічні технології та  інноваційні підходи до навчання та виховання.

Члени ТГ з фізичної культури  беруть активну участь у роботі міського методичного об’єднання.  Для членів міського методичного об’єднанням вчителі школи підготували виступи та презентацію  з досвіду роботи: Пустовойт С. В. дав відкритий урок у 4-А класі за новою програмою в початкових класах та поділився досвідом роботи з теми «Методи вдосконалення фізичних якостей учнів».

Для фізкультурно-оздоровчої роботи на початку вересня дуже важливе значення має проведення Олімпійського тижня із залученням видатних тренерів ДЮСШ Михайла Маміашвілі, це дає можливість залучати учнів до спортивно- масової та гурткової роботи.

Протягом навчального року вчителями ТГ  проводилися різноманітні змагання, конкурси.

Результатом роботи ТГ з фізичної культури є показник, що учні нашої школи мають гарні результати в міських, регіональних та обласних змагань та конкурсах, а саме: протягом десяти років ми посідаємо перше місце в міській спартакіаді школярів ІІ групи з різних видів спорту (Легкоатлетичний крос – І місце, футбол (юнаки) – ІІ місце, баскетбол ( юнаки) – І місце, баскетбол(дівчата) – І місце, футзал ( дівчата) – І місце, легка атлетика – І місце, чотириборство – І місце. А також команда баскетболістів нашої школи протягом чотирьох років є переможцями міського, регіонального та обласного  етапу «Всеукраїнських змагань з баскетболу 3х3.

Усі вчителі постійно підвищують свій методичний рівень, діляться досвідом роботи, беруть активну участь у різноманітних конкурсах проектах. Як результат, у  2017році ми отрималаи від Фонда Кличко «Посилку успіху, а учениця 8-А класу Власенко Юлія, під керівництвом Панченко О.М. виборола поїздку до табору від Фонду Кличка «Школа успіху».

Виходячи з того, що головним завданням практичної психології  є  формування здорового способу психічного життя особистості,  основною метою  діяльності є забезпечення соціально-психологічних умов для розвитку, навчання і виховання учнів, захист психічного здоров’я  усіх  учасників навчально-виховного процесу.

Враховуючи методичну проблему, над якою продовжує працювати педагогічний колектив навчального закладу, пріоритетні напрямки роботи психологічної служби міста на 2016-2017 навчальний рік ми працювали над проблемою «Розвиток основних психологічних компетентностей вчителів та творчих компетентностей учнів в умовах інноваційної діяльності».

Відповідно до проблеми поставлені такі завдання:

 1. Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу учнів 7-11 класів через залучення до написання науково-дослідних робіт.
 2. Вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу учнів 1 класів з метою оптимізації адаптаційного процесу.
 3. Сприяння успішній соціалізації старшокласників у суспільстві через підвищення психологічної грамотності всіх учасників навчально-виховного процесу.
 4. Підвищення психологічної грамотності учителів.

Формування та розвиток творчих та дослідницьких компетентностей учнів 7-11 класів відбувалося через опанування психології наукової творчості за програмою О. Чухлевич. Науково-дослідницька робота учнів включала:

 • Написання рефератів з конкретної теми;
 • Виконання самостійних завдань, що містять елементи проблемного пошуку;
 • Вивчення додаткових інформаційних джерел поза шкільною програмою;
 • Виконання завдань дослідницького характеру, написання наукових робіт;
 • Підготовку до конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт.

Учениця 10 класу Гринь Діана  брала участь у конкурсі-захисті науково-дослідних робіт.  Для учнів це тільки перші кроки до науки. Тому, не все вдалося, але робота буде продовжуватися й надалі.

Значна увага приділялася супроводу організації навчально-виховного процесу учнів-богунівців.

У травні-червні проведені співбесіди з учнями 1 класів, у ході яких з’ясовано рівень психологічної готовності до шкільного навчання. За результатами співбесід батькам надані рекомендації для сприяння успішній адаптації.

Протягом навчального року з учителями, батьками проводилася консультативна, просвітницька робота. Серед розглянутих тем: «Особливості адаптації учнів  богунівських класах», «Як вмотивувати учнів після канікул», «Правила взаємодії з аутагресивними дітьми», «Роль батьків у  формуванні особистості дитини» та інші.

Одним із важливих принципів сучасної освіти є оптимізація навчання шляхом застосування новітніх освітніх педагогічних технологій й збереження здоров’я людини. Враховуючи те, що спілкування і взаємодія на початковому етапі у Богунівських класів ускладнене через індивідуальні особливості учнів, особливості організації НВП вважаємо доцільним систематичну роботу за розвивальною програмою «Цікаве спілкування» Л.В. Бурої.

Новизна програми полягає в тому, що для вирішення поставлених завдань використовуються методи та прийоми мнемотехніки як здоров’язберегаючої технології, яка є актуальною для впровадження в сучасну систему освіти.

Заняття були спрямовані на попередження та усунення викривлень емоційного реагування та стереотипів поведінки, реконструкція повноцінних контактів дитини з оточуючими. Серед проведених занять: «Кожна людина-індивідуальність», «Ефективне спілкування», «Поведінка в екстремальних ситуаціях», « Як навчитися пов’язувати інформацію», «Як повірити у свої сили» та інші.

Мета розвивальної роботи у 2 Богунівському класі (програма Л.В.Доманської «Пізнай себе») – соціалізація учнів через організацію спілкування як особливого виду діяльності; розвиток різних сторін психіки дитини – її пізнавальної та емоційно-вольової сфер, набуття комунікативних навичок та вмінь, необхідних для успішного навчання в школі. Серед проведених занять: «Її величність пам’ять», «Будемо уважні», «Ерудити», «Майбутні винахідники», «Довіряй почуттям і інтуіції» та інші.

Учні-богунівці 3 класу працювали за програмою О.М. Курбанової «Таємниці спілкування», яка спрямована на подолання емоційних і комунікативних проблем, формування необхідних навичок упевненого, безконфліктного спілкування. У результаті роботи за даною програмою учні одержали знання й навички, необхідні для формування комунікативної культури з урахуванням вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку. Серед проведених занять: «Мій герб. Розвиток навичок самопрезентації», «Я та інші», «Чому люди сваряться», «З чого починається ввічливість» та інші.

Програма для учнів-богунівців 4 року  навчання “Культура спілкування і взаємин у повсякденному житті” (І.Є Хронюк) передбачала засвоєння та осмислення учнями правил культури спілкування, формування їхніх умінь працювати в групі.

З метою надання допомоги п’ятикласникам у період їх адаптації і становлення впроваджено курс «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку».

Зміст програми «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» сприяв розвитку пізнавальних здібностей, психологічної культури, толерантності, становленню власної гідності, формуванню здатності до рефлексії, самопізнання і самовдосконалення, важливих життєвих навичок. Серед проведених занять «Пізнаємо себе. Характер і темперамент», «Як подолати свої страхи», «Самопрезентація». « Раціональне використання часу».

Психологічна просвіта батьків здійснювалося і через групові та індивідуальні консультації, виступи на батьківських зборах за такою тематикою «Правила Інтернет- безпеки для дітей та батьків» (загальношкільні батьківські збори) «Дорога в п’ятий клас» (тренінг для батьків учнів 4 класів), «Як допомогти дитині бути успішною» (1 клас) та інші.

З метою забезпечення комплексного підходу до навчання та виховання дітей та підлітків проведено психолого-педагогічні консиліуми у 1,4, 5,8А класах. Розроблено конкретні форми та перспективи діяльності усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Значна увагу приділяється профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі, а також профілактиці станів, що турбують сучасне суспільство: проявів насильства, агресивності, девіантної і делінквентної поведінки, профілактиці торгівлі людьми. Розроблені програми з профілактики насилля і суіцидальної поведінки учнів. Серед проведених занять: «Зняття агресії, емоційної напруги у класі»,  «Умій протистояти негативному впливу», «Безпечне працевлаштування», «Вміння адекватно оцінювати себе. Сильні та слабкі сторони моєї натури», «Поняття про конфлікт. Виникнення і протікання конфліктів», тренінги «Моделі поведінки у конфлікті», «Основні техніки самовладання та само презентації», « Конформізм, нонконформізм та колективізм. Тиск середовища та його підтримка. Як я реагую на критику?» Завдання спрямовувалися на актуалізацію і проживання різних станів, гармонізації емоційного стану, відреагуванню агресії, тренування комунікативних навичок. Надані групові та індивідуальні консультації за результатами діагностики.

З учнями 9 класів було встановлено професійний тип особистості , проведені групові консультації щодо визначення професійної спрямованості. В цьому напрямку ми співпрацювали з Конотопським центром зайнятості і провели спільне дослідження щодо подальшого вибору життєвого шляху старшокласників.

Протягом 2016-2017 року на базі ЗОШ №7 та ЗОШ №14 був проведений констатуючий експеремент .

Кількість опитаних учнів ЗОШ №7-72. З них учнів 4 класів – 28; 8 класів – 22; 10 класів-22. Кількість опитаних учнів ЗОШ №14 – 63. З них учнів 4 класів- 28; 8 класів – 26; 10 класів- 9.

У ході дослідження практичним психологом були виконані такі завдання:

 1. Підібрано відповідні методики для дослідження виділених педагогами якостей необхідних для успішної соціальної адаптації випускників шкіл.

Так було визначено:

 • рівень емпатії;
 • рівень вихованості: допитливість, старанність, працьовитість, ставлення до себе, до школи;
 • рівень сформованості навчально-пізнавального інтересу, сформованості навчальних дій, цілепокладання, рівень сформованості дій контролю;
 • рівень інтелекту;
 • рівень активності, схильність до ризику;
 • рівень вольових якостей;
 • здатність до творчості;
 • орієнтація на ЗСЖ;
 • рівень соціальної адаптації.
 1. Проаналізовано результати опитування, анкетувань, тестувань які дозволили  зробити висновки щодо реальної моделі випускників школи.
 2. Згідно з даними опитувань, анкетувань, тестувань виокремлені проблемні моменти соціалізації випускників.
 3. Надано рекомендації учасникам навчально-виховного процесу щодо шляхів формування конкурентоспроможного випускника, здатного адаптуватися в соціальному просторі.
 4. Упорядковано програму факультативу з психології «Шлях до успіху» (5-8 класи) з метою розвитку психологічних якостей, необхідних для формування конкурентоспроможного випускника, здатного адаптуватися в соціальному просторі.

Підвищення психологічної грамотності вчителів здійснювалося через роботу психолого-педагогічного семінару.

У 2016-2017 навчальному році на засіданнях психолого-педагогічного семінару розглядалися питання щодо розвитку психологічної грамотності вчителів як важливого чинника розвитку інтелектуальних і творчих компетентностей учнів.

Враховуючи науково-методичну проблему, над якою працює колектив школи «Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’ю» в рамках психолого-педагогічного семінару  були вирішені  наступні  завдання:

 • Проаналізовано психологічні аспекти організації роботи з обдарованими учнями ;
 • Проаналізовано психолого-педагогічні особливості організації начально-виховного процесу з учнями підліткового віку;
 • Визначено труднощі роботи педагога в умовах експеременту та визначено основні ресурси для їх вирішення;
 • сприяння розкриттю особистісних характеристик молодого вчителя (комунікативний потенціал, педагогічні здібності педагогічна творчість).

Тож можна вважати роботу психолого-педагогічного семінару достатньо ефективною,  поставлені  завдання виконані.

Упродовж року психолог Хомік Н.С. пройшла навчання за програмою «Психоданимічна корекція поведінкових та емоційних розладів у дітей та підлітків» та отримала сертифікати «Психокорекція депривації у дітей засобами структурованої ігрової терапії», «Страхи, тривожні розлади, фобії та психологічна допомога дітям та підліткам», «Робота з травмами».

Таким чином, поставлені завдання за минулий навчальний рік переважно виконані.

У наступному навчальному році пріорітетним напрямком роботи психолога буде: сприяння збереженню психічного здоровя учнів, учителів через оволодіння необхідними знаннями та навичками. Передбачається вирішення наступних завдань: робота психолога буде спрямована на вирішення наступних завдань:

1.Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу учнів через впровадження курсу «Вчися думати», залучення до написання науково-дослідних робіт.

 1. Сприяння успішній соціалізації старшокласників у суспільстві через підвищення психологічної грамотності всіх учасників навчально-виховного процесу.
 2. Вдосконалення системи писхологічного супроводу учнів-богунівців 5 класу, 1 класу розвивального навчання.

 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над науково-методичною проблемою “Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’ю”. Уся діяльність була спрямована на вивчення впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної роботи, які сприяють розвитку особистості учня, підвищенню рівня навчальних досягнень.

Школа працює для дитини, над розвитком інтелектуального потенціалу учнів. Саме тому варіативна частина навчального плану складена з урахуванням інтересів, запитів та потреб учнів.

Варіативна складова навчального плану початкової школи використовується наступним чином:

– Зарубіжна література (4-ті класи) по 1 год – учителі Білозерська Н.В., Хівренко Н.В.

– Українська мова (1-4 класи) по 1 год. – учителі Капаєва Ю.О., Судак Н.О., Білозерська Н.В., Наталич Л.В., Кириченко В.А., Ганієва С.О., Ювко С.О., Скоблікова О.З., Карпенко Н.А.

– Я люблю Україну (2-і класи) по 1 год. Ганієва С.О., Ювко С.О., Скоблікова О.З.

– Християнська етика (1-ші класи) по 0,5 год. – Хомік Н.С.

Учителі початкових класів постійно працюють над створенням оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу учнів, сприяють розвитку обдарувань та залучають до науково-дослідницької діяльності. Протягом навчального року учні початкової школи стали активними учасниками інтелектуальних змагань  та конкурсів різних рівнів:

 • Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру” – 32 учні;
 • Міжнародний природничий конкурс “Колосок” – 52 учні;
 • Міжнародний українознавчий конкурс «Соняшник» – 24 учні;
 • Міжнародний конкурс знавців англійської мови «Гринвіч» – 8 учнів;
 • Міжнародний інтелектуальний конкурс «Олімпік» – 6 учнів.

До участі в ІІ етапі Міжнародного конкурсу із української мови імені П.Яцика було направлено 4 учні 3-4 класів.

У міських олімпіадах молодших школярів брали участь учні 4-их класів з предметів українська мова, англійська мова, математика, природознавство. До участі в ІІ етапі (міському) були преставлені учні Луцкіна А. та Шерудило А., у результаті випробувань призове (ІІ) місце з англійської мови посіла Луцкіна А. (вчитель Нерода А.Ю.).

З метою створення сприятливих умов для здобуття учнями та педагогічними працівниками достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці в різних видах діяльності та самовираження у  творчих  видах завдань з 13 по 24 лютого 2017 р. проведено традиційну щорічну декаду «Початкова школа – 2017» під гаслом «Крок за кроком до вершин педагогічної майстерності».

Щодня впродовж декади відбувалися заходи, які носили методичний,  психолого-педагогічний, загальнокультурний характер, проходили творчі та інтелектуальні змагання з учнями та батьками.

З метою залучення батьків до організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста проведено єдиний батьківський день (14-15.02.2017), під час якого реалізовано проект «Урок дають батьки», а також у кожному класі проведено показові виховні заходи:

1-А – «Сім перлин Конотопа» (Кириченко В.А.);

1-Б – «Наш перший клас» (Карпенко Н.А.);

2-А – майстер-клас «Валентинка» (Ювко С.О.);

2-Б – «Світ природи» (Ганієва С.О.);

2-В – «До казки на гостини» (Скоблікова О.З.);

3-А – віртуальна подорож «Сім природних чудес України» (Капаєва Ю.О., Распутько Н.П.);

3-Б – майстер-клас «Сувенір для матусі» (Судак Н.О.);

4-А –  інтелектуальний брейн-ринг (Курченко С.П.- офіцер-вихователь),

Виразне читання поезій «Мово моя рідна» (Білозерська Н.В.);

4-Б – спортивне свято «Краса. Сила. Здоров’я» (Наталич Л.В.)

Національно-патріотичне виховання – провідний напрям роботи з учнями богунівських класів, тому важливою та актуальною була участь заступника директора з навчально-виховної роботи Півовар Н.В. у Всеукраїнському круглому столі з он-лайн трансляцією «Формування патріота у вимірі Революції Гідності та пріоритетів «Нової школи», де було успішно презентовано досвід роботи богунівських класів.

17.02.2017р. відбулося міське практичного засідання методичного об’єднання вихователів груп продовженого дня у ході інтелектуальної гри «Всезнайко» відбулося ознайомлення з системою роботи офіцера-вихователя Лісатовича Г.Г., та досвідом його роботи щодо стимулювання творчого самовдосконалення дітей молодшого шкільного віку, підвищення інтелектуального рівня богунівців. Цього ж дня учні богунівських класів узяли участь в урочистих заходах з нагоди святкування річниці формування 58-ої окремої мотопіхотної бригади.

З метою розкриття важливості збереження та піднесення патріотичного духу в кожного громадянина, вивчення сторінок історії свого народу, з учнями проведено патріотичний флешмоб з приводу вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні 20.02.2017 р.

У ході інтерактивного засідання творчої групи вчителів початкових класів, до складу якої входить Білозерська Н.В., 17.02.2017 р. відбулася конструктивна дискусія про позитивні та негативні ознаки інтерактивної моделі навчання, що дозволило вчителям зробити висновок про те, що тільки в розумному поєднанні інтерактивного навчання і класичної методики можна отримати високі результати навчання.

З метою залучення дітей до джерел народної спадщини, підтримки інтересу до вивчення рідної мови, розширення знань про красу й багатство української мови, 21.02.2017 р. відбулося загальношкільне свято «Мова моя калинова», підготували та провели яке учні 3-Б класу під керівництвом учителя Судак Н.О.

Учителі Ганієва С.О., Наталич Л.В., Карпенко Н.А., Ювко С.О., Скоблікова О.З. узяли участь у науково-методичному семінарі за темою «Сучасні педагогічні  технології в початковій школі» на базі ЗОШ №11 (22.02.2017) за участі Чайченко В.Ф., доцента кафедри педагогіки та методики початкового навчання Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, що сприяв підвищенню науково-методичного рівня, професійної компетентності вчителів щодо використання сучасних педагогічних технологій навчання в початковій школі.

Висвітлення проблем наступності між рівнями освіти утворює простір для реалізації в педагогічному процесі єдиної, динамічної та перспективної системи виховання й навчання, що сприяє зближенню умов виховання та навчання старших дошкільників і молодших школярів. При цьому забезпечується природне і комфортне їх входження в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності виховання й навчання учнів з перших днів перебування в школі. З цією метою було сплановано та реалізовано ряд заходів щодо наступності в роботі між ДНЗ «Сніжок» і початковою школою, початковою та середньою ланками школи: день видкритих дверей, єдиний батьківський день, зустрічі з батьками майбутніх першокласників. Протягом усього року працював консультативний пункт: групові та індивідуальні консультації для батьків майбутніх першокласників з метою їх інформування про організацію життя дитини перед початком шкільних занять, а також з питань адаптації до шкільного навчання дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади.

Відповідно до наказу МОН від 13.03.2017 №1/9-149 «Про проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», у 4 класі ДПА проведено з 3 предметів: української мови, читання, математики. Результати представлені в таблиці:

Предмет Кількість учнів Виконували ДПА Високий Достатній Якість знань Середній Успішність знань Початковий
чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків
  Математика 51 50 98,0 13 26,0 18 36,0 31 62,0 19 38,0 50  

100

0 0,0
  Літературне читання 51 50 98,0 15 30,0 19 38,0 34 68,0 16 32,0 50  

100

0 0,0
  Математика 51 49 96,0 6 12,0 25 51,0 31 63,0 18 37,0 49 100 0 0,0

Основними завданнями, які розв’язує сьогодні школа, є забезпечення сучасної якості  навчання та виховання, зміцнення розумового, фізичного, естетичного розвитку дитини. Саме тому відповідно до Статуту богунівських класів, з метою забезпечення принципу наступності, організації дозвілля учнів у позаурочний час, виходячи з умов школи та на підставі заяв батьків 1-4 богунівських  класів організовано  4 групи продовженого дня, в яких перебували 60 учнів. До послуг груп – бібліотека, спортивний і актовий зали, навчальні кабінети, ігрова та спальна кімнати.

У групі продовженого дня вся навчальна і позакласна робота учнів проводилася під керівництвом 4 офіцерів-вихователів, окрім цього, протягом року працювали гуртки позашкільних навчальних закладів міста. У ГПД більш ефективно вирішують навчальні і виховні завдання: підвищення якості знань, розвиток інтересів і здібностей школярів, підготовка учнів до суспільно-корисної праці, фізкультурно-оздоровчої роботи, виховання колективізму і взаємодопомоги.

Методичне об’єднанння класних керівників 1-11 класів у 2016-2017 навчальному році працювало над темою «Удосконалення системи роботи класного керівника у контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку здібностей учня». Завдання, які перед собою ставили педагоги:

1.Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів – новаторів шкіл міста, області, України з національно-патріотичного виховання.

2.Вивчати та впроваджувати у практику нові активні та інтерактивні форми виховної роботи з учнівським колективом.

3.Розвивати навички оформлення розробок виховних заходів.

4.Оформити методичний збірник розроблених виховних заходів з національно-патріотичного виховання членами м/о класних керівників.

5.Приділяти особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. 6.Залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

7.Працювати над вдосконаленням методичної робота з учнівським самоврядуванням класу.

Планування методичної роботи здійснюється на основі моніторингу, мета якого – виявлення проблем у практичній діяльності класного керівника та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання. До питань моніторингу увійшли виступи учителів на педагогічних радах, засіданнях м/о і творчих групах, конференціях і батьківських зборах, системність і результативність проведення виховних годин.

Моніторинг допоміг виявити рівень теоретичних та практичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх на практиці.

Учасниками методичного об’єднання відповідно до завдань роботи м/о були розглянуті такі питання: “Основні напрямки методичної та виховної роботи у 2017-2018 н.р.” (Папенко Н.М.), «Алгоритм написання аналізу виховної роботи з класним колективом» (Ганієва С.О.), «Передові педагогічні ідеї в системі виховної роботи вчителів школи, області, України» (Антіпова Г.В.), «Форми роботи з обдарованими учнями у класних колективах» (Ілляшенко О.І.), «Шляхи підвищення рівня превентивної роботи» (Хомік Н.С.).

Також класні керівники та класоводи обговорювали «Стан відвідування учнями школи», «Стан реалізації тем виховної роботи з самоосвіти», «Про результати участі учнів у проектах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, акціях», «Результати роботи над проектами у богунівських класах». Активного обговорили та внесли зміни до рейтингової системи оцінювання участі класів у змаганнях.

З метою підвищення методичного рівня та педагогічної майстерності класних керівників, ознайомлення з досвідом роботи колег, створення умов для творчого зростання та самовираження кожного класного керівника з 20 по 24 лютого 2017 року у школі пройшов тиждень класного керівника.

20 лютого 2017 року відбулася відкрита вихована година, Вечір пам’яті «Їх покликало небо… лишилися списки», присвячена Дню Героїв Небесною Сотні у 8-Б класі. Класний керівник Хричікова І.М. використовуючи різноманітні форми роботи, у тому числі ІКТ (комп’ютерні презентації, відео матеріали), досягала свідомого та емоційного сприйняття учнями подій майдану, як важливого історичного кроку в історії української держави.

Бут Н.А., класний керівник 6-А класу 22 лютого провела конкурсно-розважальну гру «Я люблю Україну», залучивши не лише учнів свого класу, а й учнів 6-Б класу. Дві команди учнів змагалися на знання історії України, її звичаїв, традицій, символіки. Така активна форма проведення сприяла природній поведінці дітей, доброзичливому клімату.

Годину спілкування з елементами тренінгу «Світ професій і ми в ньому» провела 23 лютого класний керівник 9-А класу Ілляшенко О.І. На захід були запрошені гості: спеціаліст Центру зайнятості Вечірка С.А. та батьки учнів класу. Учитель майстерно продемонстрував велику кількість різноманітних форм роботи, логічно пов’язаних між собою, рефлексію, активність та організованість учнів класу. Виховна година була змістовною, актуальною для даного віку учнів, сприяла свідомому вибору майбутньої професії.

Також 23 лютого учасники м/о класних керівників відвідали яскраве народознавче свято «Запрошуємо на Масляну» у 7 класі. Класний керівник Мельник І.В. продемонструвала майстер-клас з проведення свята. На високому естетичному рівні було оформлене приміщення. Учні мали яскравий зовнішній вигляд. Цікаві народні ірги чергувалися з розповіддю учнів про традиції і звичаї святкування Масляної. Номери художньої самодіяльності урізноманітнили й звеселили захід. Об’єднання класу у дві команди формувало здоровий дух змагання до перемоги

24 лютого в 11 класі відбувся диспут за твором Ліни Костенко «Записки самашедшого» «Як вижити в сучасному світі й не втратити себе». Класний керівник Антіпова Г.В. майстерно продемонструвала усі етапи диспуту, змістовність та актуальність запитань для обговорення, уміння залучити до диспуту усіх учнів класу (навіть тих, хто не прочитав твір), зупинити своєчасно учасників під час висловлювань. Виховна година була своєрідним підсумком роботи класного керівника з класом протягом навчання.

Цього ж дня педагог-організатор Голіченко І.О. провела пізнавально-розважальну гру «Інтуїція на класного керівника» за участю учителів школи. Змагалися між собою дві команди лідерів учнівського самоврядування. Мета гри – дати можливість учням більше дізнатися про своїх класних керівників, їхні здібності, таланти, захоплення, інтереси.

Протягом тижня класні керівники Михтуненко О.І., Шевченко Н.В., Демченко Н.В., Люта О.І., Поволоцька Н.П. працювали над оформленням методичного збірника розробок виховних годин з національно-патріотичного виховання, проте робота не була завершена. По закінченню Тижня круглий стіл об΄єднав учасників м/о класних керівників «Мої думки і враження від побаченого». У теплій довірливій дружній атмосфері педагоги щиро дякували однин одному за отриманий досвід, обговорювали труднощі у роботі сучасного класного керівника.

У кінці навчального року учасники м/о проаналізували роботу з класами, визначили основні напрями роботи та виховні завдання на 2017-2018 н.р.

ВИХОВНА РОБОТА

Керуючись основними нормативно-правовими документами у сфері освітньої політики щодо виховання підростаючого покоління: програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалену Указом Президента України від 25.06.2013 року № 344; наказом МОН України від 16.06.2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»; Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр., затвердженою на колегії МОН України від 26.03.2015, наказом Сумської ОДА від 04.04.2016 року № 215-ОД «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в закладах освіти на період 2016-2018», школа працювала над реалізацією плану заходів та ряду виховних завдань:

1.Розширити напрями співробітництва школи із соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань патріотичного виховання дітей та молоді, зміцнити шефські зв`язки із військовими частинами.

2.Здійснювати виховання учнівської молоді на кращих традиціях та історії українського козацтва.

3.Створити позитивний інформаційний простір на офіційних веб-сайтах школи у вигляді діючої рубрики, присвяченої проблемам патріотизму «Патріотичне виховання юного покоління»

4.Оформити у шкільному музеї постійно діючий стенд, що відображає події збройної боротьби українського народу за територіальну цілісність нашої країни, участь випускників школи в антитерористичній операції;

5.Підготувати учнів школи до участі у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Джура», з метою формування почуття патріотизму, набуттю знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Батьківщини та вихованню громадянських якостей.

 1. Активізувати залучення батьківської громадськості до виховного процесу й пропагувати ідеї єдності України серед батьків.

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи. За цими даними на обліку знаходяться:

 • 1 учень, дитина-сирота (Прокопенко А., 10);
 • 5 учні, позбавлені батьківського піклування;(Комлик Ю., 8-Б, Комлик М., 11, Лузан Єлизавета, 6-Б, Могила Богдан, 6-Б, Стрижак Максим, 2-А)
 • 10 учнів – напівсиріт;
 • 6 учнів – постраждалі в наслідок ЧАЕС;
 • 28 (43) багатодітні сім’ї;
 • 5 дітей – інвалідів дитинства;
 • 19 дітей одиноких матерів;
 • 28 малозабезпечених сімей;
 • 52 дітей, які проживають у неповних сім’ях;
 • 1 учень, який знаходяться на внутрішньошкільному обліку (Фомін О., 6-А клас);
 • 127 учнів перебуває на «Д-обліку»
 • 5 учнів, які прибули з зони АТО, автономної республіки Крим;
 • 4 учні, батьки яких перебували в зоні АТО.

Протягом року своєчасно оформлялися документи на безкоштовне харчування учням пільгових категорій. Близько 50 учнів пільгових категорій відпочили безкоштовно у заміських таборах підчас літньої оздоровчої кампанії.

Вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою в позаурочний час. Так відвідували позашкільні заклади 350 (334 минулий рік) учнів, що становить 74% (72%), що на 2% більше ніж у минулому році. Такі високі показники зумовлені перед усім організованим залученням богунівських класів у ІІ половину дня. Учні школи та їх батьки перевагу надають ДЮСШ, СЮТур, ЦДЮТ.

Школа велику увагу приділяє превентивному вихованню – комплексному цілеспрямованому впливу на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціумом. З метою профілактики правопорушень у школі працює шкільна рада профілактики. У цьому навчальному році на внутрішній облік правопорушень був поставлений за бродяжництво та пропуски уроків без поважних причин учень 6-А класу Фомін Олексій. Також потребують посиленого контролю учні 7 класу Бабич А. та Вовк В., 8-А класу Москаленко О. та Куреннов Б., 9-А класу Яловенко А., Філатов О., Нишкур О., які належать до «групи ризику». У зв’язку з цим класними керівниками була посилена індивідуальна робота з учнями та батьками.

Серед порушень Єдиних вимог школи у цьому навчальному році так як і у минулому стає традиційним явище запізнення учнів на перші уроки. Найбільше запізнень мали учні 11 класу (класний керівник Антіпова Г.В.).

Протягом року з учнями, схильними до бродяжництва, та які мають девіантну поведінку проводилася психолого-педагогічна корекційна робота.

Пріоритетним напрямом виховання у школі залишається національно-патріотичне виховання. Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, виховання патріотичних почуттів, правосвідомості педагогічним колективом реалізується у процесі організації навчально-виховної, позаурочної та позакласної діяльності. З цією метою проводяться різноманітні виховні заходи для учнів різних вікових категорій. Особливістю цьогорічних заходів є масова заміна форм проведення – з традиційних на інтерактивні. Найбільше підтримали учні школи флешмоби, квести, шоу, благодійні акції.

Вело-квест, загальношкільні флешмоби «Активні перерви» протягом року, флешмоб зарядка до Всесвітнього дня здоров’я, флешмоб лінійка до Міжнародного дня рідної мови та Шевченківських днів, флешмоб учнів початкових класів «Та не однаково мені…». 20.02.2017 р. під час ушанування пам’яті Героїв Небесної Сотні учні початкових класів читали спільну молитву за Україну.

Глибоким змістом та високим виховним потенціалом відзначалися протягом року уроки мужності, уроки пам’яті, години спілкування. Формуванню патріотичного настрою сприяло проведення першого тематичного уроку «Це наше і це твоє» (1-4 класи), «Від проголошення Незалежності до сьогодення» (5-11), Єдина вихована година до Дня міста «Конотоп від витоків до сьогодення», години спілкування «М.Грушевський: життя і діяльність очима потомків» (7-9) класи, уроки мужності до Дня партизанської слави «Шлях до перемоги» (2-6 класи), урок миру «За мир у всьому світі – це значить за життя» (1-11 класи), урок соборності «Єднання заради незалежності» (7-10 класи), уроки мужності до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (2-11 класи), уроки пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні (2-11 класи), уроки мужності до Дня пам’яті та примирення та до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (1-11 класи) та інші.

Особливе місце серед заходів національно-патріотичного виховання займає святкування Дня захисника України та Дня українського козацтва. З метою створення святкового настрою, ознайомлення з історією, культурою, традиціями, звичаями українського народу відбувся загальношкільний парад вишиванок, підтриманий більшістю педагогів, козацьке свято для учнів 9-11 класів, свято «Козацькі розваги», вікторина «Козацькому роду нема переводу» для учнів 1-4 класів, усний журнал «Покрова Пресвятої богородиці – Покровителька українського козацтва» для учнів 7-8 класів. У цей день активно залучилися батьки до створення родинної виставки робіт «Українські обереги». Учні-волонтери організували благодійну акцію «Гостинець в АТО», продукти харчування для бійців 58 бригади були придбані за кошти, зібрані учнями школи під час Осіннього ярмарку.

Традиційно, у грудні, відбулася посвята учнів першого класу у богунівці та нагородження спеціальними званнями за значні досягнення у навчанні та відмінну поведінку учнів-богунівців старших класів.

Протягом навчального року учні школи зустрічалися з ветеранами війни, учасником бойових дій, козаками Конотопської сотні.

У 2016-2017 навчальному році, відповідно до виховних завдань, налагоджена співпраця з 58 окремою мотопіхотною бригадою. Бійці АТО брали участь у посвяті першокласників у богунівці, лінійці-пам’яті Героїв Крут, на якій відбулася церемонія обміну прапорами між воїнами АТО і джурівцями школи, зустріч-спілкування старшокласників з бійцями 58 бригади, з метою формування патріотичних почуттів. Учні школи також неодноразово відвідували 58 бригаду зі святковими виступами.

З метою реалізації завдань та заходів Концепції національно-патріотичного виховання, класоводи богунівських класів другий рік залучають учнів та батьків до проектної діяльності. У кінці навчального року відбувся захист проектів на такі теми: 1-А – «Сім чудес Конотопа», 2-А – «Свята й традиції рідного краю», 3-А – , 4-А – «Видатні військові Конотопщини минулого та сьогодення».

Дані заходи були направлені на підвищення престижу військової служби, готовності до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

У напряму військово-патріотичного виховання результативно працює гурток «Джура». Керівник гуртка Макарчук А.В. зумів сформувати в учнів стійкий інтерес до військової справи, національних традицій, запалити вогонь патріотизму. Гурток набув найбільшої популярності серед старшокласникі. Проведені зустрічі з учасниками АТО та військовослужбовцями 58 окремої мотопіхотної бригади, чотири планові таборування (урочище Яри, с.Дубовичі Кроливецький район), брали участь в урочистостях, присвячених пам’яті героїв Крут та флешмобі на підтримку бійців АТО (29.01.), в урочистостях, присвячених відкриттю у місті пам’ятника учасникам АТО (27.05.). Гуртківці були активними організаторами шкільної волонтерської благодійної акції «Гостинець бійцям АТО». З метою проведення І етапу міських змагань гри «Джура», на спортивному майданчику облаштована смуга перешкод. Протягом року оформлені інформаційний куточок гуртка та плакати «Еволюція українського воїна». 20 лютого провели вечір вшанування героїв Небесної сотні та воїнів АТО «З Україною в серці» для учнів 8-11 класів. Гуртківці зайняли І командні місця у І (міському) та ІІ (обласному) етапах військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Популярні в учнів школи гуртки «Джура», «Пішохідний туризм», «Бережок». Головною рисою занять цих гуртків є вміння керівників захопити гуртківців улюбленою справою, надихнути їх на роботу, привести до успіху учнів, постійно підтримувати інтерес. Заняття мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Мають постійний склад вихованців. Робота даних гуртків була насиченою та плідною. Так, вихованці гуртка «Пішохідний туризм» з метою підготовки до ХХ міської туристичної спартакіади були здійснені: дводенний похід в с.Таранське, два одноденні походи у район Сенчуково, велопохід в урочищу Яри. Високі результати роботи гуртка говорять про його ефективність: «Спортивне орієнтування» – І місце, «Джура» – ІІ місце, «Смуга перешкод» – І місце, «Велотуризм» – ІІІ місце. Посіли І загальнокомандне місце в залік ХХ міської туристичної спартакіади. Такі результати забезпечила злагоджена робота двох керівників гуртків Салія С.М. та Хвостова І.М. й учнів 6-Б, 7-9 класів.

Гурток «Бережок», керівник Пустовойт О.В., об’єднує учнів 5-6 класів.

Гуртківці займаються улюбленим видам декоративно-прикладного мистецтва: виготовленню ляльок з природного матеріалу, робіт з солоного тіста, з паперу, малювання фарбами тощо. Керівник гуртка зуміла сформувати у вихованців стійкий інтерес до справ, якими живе гурток, зацікавила новими сучасними видами мистецтва. Учні виготовляють подарункові листівки, іграшки, малюнки воїнам АТО, займаються художнім оформлення шкільних свят, виставок, композицій. Вихованці гуртка стали призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з образотворчого мистецтва: Боклаг А., 5 клас – І місце, Шутко А., 6-А клас – ІІІ місце, Ковальов Є., 7 клас – ІІІ місце. Гуртківці проводять загальношкільні акції, залучаючи до участі усіх учнів. Так, у квітні пройшла екологічна акція– флеш-моб «Мир на крилах» з виготовлення журавликів-оригамі.

Основна мета вокально-хорового гуртка, керівник Комар Ю.А., – поглиблене вивчення музики, особистісний розвиток учня і збагачення його емоційно – естетичного досвіду під час сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва і музично – практичної діяльності, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби в творчій самореалізації та духовно – естетичному самовдосконаленні. Даний гурток не користується популярністю серед учнів школи. Склад гуртківців постійно змінюється. Не відвідують гурток учнів, які мають гарні вокальні дані. Під час перевірок роботи вокально-хорового гуртка на заняттях були присутні 3-5 учнів. Керівником гуртка протягом навчального року не був створений репертуар. Через не достатню підготовленість жоден музичний номер гуртка не був виставлений на шкільній сцені. Учні-гуртківці не стали також і учасниками міських конкурсів.

Постійно змінювався склад гуртка «Пізнай себе», керівник Хомік Н.С. У першому семестрі до складу гуртка входили учні 7-9 класів, у ІІ – 5-6 класів. Під час перевірок було встановлено, що на заняттях можуть перебувати від 3 до 6 учнів, що свідчить про неефективність роботи даного гуртка.

З 5 вересня по 3 жовтня 2016 року працював гурток художньо-естетичного напряму «Чарівниця». Його вихованцями були 15 учнів 6-7 класів. Проте через хворобу керівника, гурток припинив свою роботу. На жаль, у березні робота гуртка не була відновлена, про що свідчать записи у відповідному журналі.

Основним напрямом роботи гуртка «Стрілецький» є формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, виховання поважного ставлення до ветеранів бойових дій, розвиток інтересу до історії українського війська, зброї тощо. Гурток відвідують учні 10-11 класів. Силами гуртківців розпочато створення шкільного тиру. Гурток має свої результати – у міських змаганнях зі стрільби, присвячених Дню Захисника України учениця 11 класу Горбачова Ірина зайняла ІІІ місце. Проте під час перевірки встановлено, що заняття гуртка відбуваються не регулярно.

У 2016-2017 навчальному році працював гурток екологічного напряму «Юні екологи», керівник Бут Н.А. Гурток відвідували учні 8-х класів. Вихованці провели виховний захід «Квітковий гороскоп» у Тиждень гурткової роботи та День відкритих дверей для майбутніх 5-тикласників. Гуртківцями була запропонована шкільна екологічна акція «Галерея кімнатних рослин» по вирощуванню та догляду за квітами на підвіконнях приміщень загального користування. Кожен клас у вересні отримав квіти на закріпленому вікні. Завдання гуртківців було надавати поради по догляду та контролювати догляд за квітами. Проте дана акція не була завершена та не достатньо була підтримана класними керівниками.

Секція з футболу об’єднала учнів 7-10 класів. Протягом року були проведені багаточисельні шкільні змагання. Вихованці стали активними учасниками та переможцями міських змагання з футболу та футзалу.

Гурткова робота проводиться згідно плану роботи гуртків на 2016-2017 навчальний рік. Керівники вчасно ведуть облік відвідування учнями занять та вносять відповідні записи до журналів гурткової роботи. Журнали гурткової роботи щомісячно перевіряються заступниками директора

У вересні гуртковою роботою було охоплено 313 учнів (66 %). На кінець навчального року кількість вихованців гуртків зменшилась на 13%  (252 учень
(53 %). Значно зменшилась кількість учнів у гуртках «Вокально-хоровий», «Чарівниця», «Юні екологи».

З метою популяризації роботи шкільних гуртків, масового залучення дітей до позакласної діяльності, організації змістовного дозвілля, розвитку та підтримки обдарованих учнів з 15 по 22 березня 2017 року  у школі пройшов Тиждень гурткової роботи.

На базі школи працювали 8 гуртків позашкілля. Хочеться відмітити найбільш масовий та улюблений гурток учнів «Юні музеєзнавці», керівник СЮТур Рось Н.В.

Учасники гуртка «Юні музеєзнавці» займаються науково-пошуковою роботою, результати якої представляють на шкільній науково-практичній учнівській конференції «Мій рідний край-моя історія жива». Так, у 2016-2017 н.р. учні презентували роботи за такими темами: «Вони назавжди з нами», «Волкова Надія Терентіївна», «Спортивне життя міста», «У постійному пошуку», «Історія українського війська». Окремі роботи були представлені на рівні міста та області.

З метою активізації роботи по залученню батьківської громадськості до виховного процесу, тісної співпраці шкільного трикутника учні-учителі-батьки, пропаганди серед батьків ідеї єдності України, протягом навчального року було проведено безліч заходів для батьків та з їх активною участю. На засіданнях Ради школи активно обговорювалися питання шкільної форми богунівських класів, стимулювання обдарованих учнів грошовими преміями, створення нового єдиного щоденника для учнів, відвідування школи, участь у загальношкільних заходах та інше.

Активними учасниками навчально-виховного процесу були батьки у Декаду початкової школи, місячника родинно-сімейного виховання, Дня відкритих дверей для майбутніх п’ятикласників, Єдиного батьківського дня.

Вперше у школі проходив конкурс дерев-родоводів «Нехай завжди квітує дерево родинне». Найактивнішими були учні початкової школи, 6-Б класу, класний керівник Шевченко Н.В., 10 класу, класний керівник Поволоцька Н.П., 11 класу, класний керівник Антіпова Г.В. Дві кращі роботи, 1-А та 6-Б класу, стали учасниками міського етапу конкурсу.

Цікавими та змістовними були виховні години по класах у місячник родинно-сімейного виховання. У 5 класі, класний керівник Михтуненко О.І., конкурсно-розважальна програма «Спритні дівчатка», розважальна програма у 8-Б класі «Весну зустрічай», класний керівник Хричікова І.М. та «Весняні дива» у 9-А класі, класний керівник Ілляшенко О.І.. Об’єднали членів родин родинні свята «Славимо ім’я твоє, жінко» у 10 класу, класний керівник Поволоцька Н.П. та 6-А класі «Зустрічай весняні канікули», класний керівник Бут Н.А. Година спілкування з елементами тренінгу у 8-А «Дерево з коріння починається, а людина – з сім’ї», класний керівник Демченко Н.В., привернула увагу до впливу родинних цінностей на формування особистості дитини.

Учениця 6-Б класу Бабич Анна разом зі своєю мамою взяли участь у міському фольклорному родинно-сімейному фестивалі «Квіткове диво на плечах».

Відповідно до плану місячника класні керівники зустрілися з батьками для відвертої розмови на батьківських зборах. Батькам були запропоновані такі теми для обговорення як: «Стилі родинного виховання», 9-Б клас, «Перші проблеми підліткового віку», 8-А, «Плануємо культурне дозвілля», 7 клас, «Небезпечний вплив соцмереж», 6-Б клас, «Підготовка до ЗНО», 11, «Як подолати труднощі у навчанні», 6-А.

Учні початкової школи малювали малюнки «Мій клас-моя родина», які оформили у виставку. А спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я» об’єднало у команди цілі родини.

З метою підвищення самоосвіти батьків у бібліотеці діяла виставка книг «У сім’ї росте дитина». Психологом школи Хомік Н.С. надавалися відповідно до графіку роботи індивідуальні консультації для батьків з питань поведінки дітей.

Найбільше завітало батьків до школи 17 березня на Єдиний батьківський день. Основна мета дня: залучити батьків до активної участі та співпраці. Батьки мали можливість відвідати та стати учасниками відкритих уроків у початковій та старшій школі. У 5-11 класах батьки проводили виховні години у рамках проекту «Урок дають батьки». Активно долучилися до проекту батьки 5 класу під час години спілкування «У чому проявляється милосердя?», 6-А – майстер-класу з прикладного мистецтва «Творчість у моєму житті», 6-Б – години спілкування «У світі цікавих професій», 8-А – конкурсної програми «Дівчата, вперед!», 8-Б – години спілкування «Батьки і діти нероздільне коло». Особливо цікаво пройшла година спілкування з профілактики шкідливих звичок у 9-А класі. Усіх учнів залучила до роботи мама Тарасенко О.В. в 11 класі під час майстер-класу «Виводить мама дивним писачком по білому яйці воскові взори…».

Психологом школи Хомік Н.С. під час проведення зустрічі «Обережно, соцмережі!» для батьків 5- 8 класів були надані поради, як захистити дитину від небезпечного впливу соцмереж. Завершився Єдиний батьківський день у старшій школі концертом «Щаслива дитина – щаслива родина».

У початковій ланці відбулися  батьківські збори, святковий концерт, збори батьків майбутніх першокласників та ознайомлювальна подорож по школі, майстер-класи з англійської мови, інформатики та фізичної культури залишили у батьків гарні враження та позитивні емоції від закладу.

22 березня традиційно відбувся День відкритих дверей для майбутніх п’ятикласників та їх батьків. Учні та батьки переглянули презентаційне відео закладу «Я люблю свою школу», відвідали майстер-класи гуртка «Цікава екологія, Бут Н.А., правознавства «Порушення прав людини у мультиках», Люта О.І., фізики «Цікаві експерименти», Гончаренко О.О., хімії «Чарівна хімія», Михтуненко О.І. фізичної культури «Хто швидше», Панченко О.М.

Заняття з елементами тренінгу «Дорога в 5 клас» для батьків провела психолог школи Хомік Н.С.

Класоводи підготували теплі родинні свята до Дня матері 10 травня. Свято «Найдорожчим, найріднішим», у 2-Б класі (класовод Ганієва С.О.), «Найдорожчі у світі слова» у 3-А класі (класовод Капаєва Ю.О.), «Мамине свято» у 3-Б класі (класовод Судак Н.О.) зігріли дитячою любов’ю материнські серця.

Майже вся виховна робота школи направлена на розвиток обдарованої дитини. Творчу обдарованість демонстрували учні школи під час шкільного конкурсу «Сьома школа має таланти». Після декількох етапів та голосування учнями були обрані переможці. Ними стали: номінація “Літературне читання” – Бабич Анна, 6-Б клас, “Хореографія” – Нерощина Анна, 10 клас, “Вокал” – вокальний ансамбль “Юні зірки”, 8-Б клас, “Гра на музичному інструменті” – Гриневич Олександр, 6-Б клас та Новак Олександра, 8-А клас, “Пісня під гітару” Шиндерова Валерія та Микола Бочкун, 11 клас. Інтелектуальна обдарованість учнів школи вразила глядачів під час традиційного шкільного конкурсу «Учень року 2017». У цьому році був змінений формат, і конкурс набув нового життя. Переможцем конкурсу став Медвідь Владислав, учень 11 класу. Учні-переможці конкурсів отримали грошові премії від батьківської громадськості.

Під керівництвом педагога-організатора Голіченко І.О. продовжує активно діяти учнівське самоврядування школи. Протягом року цікаві й корисні заходи робили шкільне життя різнобарвним. За участю лідерів учнівського самоврядування відбулися: Осінній ярмарок, проект «Президент школи», День учнівського самоврядування, святковий концерт до Дня учителя, конкур «Заяви про себе», для учнів 5 класу, «Посвята учнів 9-х класів у старшокласники в чорно- білому стилі», виставка-конкурс «Замість ялинки – букет», конкурс «Краще святкове приміщення», інсценізація новорічної казки «Ніч у іграшковому магазині», Новорічний КВК для старшокласників, привітання бійців 58 бригади з Різдвяними святами, виховний захід «Толерантність врятує світ» для учнів 7-8 класів. До декади здорового способу життя за сприяння класів – наставників відбувся випуск інтерактивних газет «Ми за здоровий спосіб життя». Для учнів 9-11класів розважальний захід «Закохана пара». До тижня класного керівника учні 11 класу організували шоу «Інтуїція на класного керівника», конкурс «Великоднє приміщення» та інші. Волонтери учнівського самоврядування взяли участь у благодійній акції «Я хочу бачити життя» по збору коштів для слабозрячих дітей. Зібрали 1103 грн.

В учнівському самоврядуванні був започаткований проект «Тьютор-наставник молодших школярів». Учні старших класів опікувалися молодшими. Спільні заходи: малюнок на асфальті «Українці – здорова нація», акція «Старшокласник – класний керівник» до Дня учнівського самоврядування, малюнок Миру, підготовка інтерактивних стіннівок до Декади формування здорового способу життя, виступ агітбригад ЮІР, робота вожатих у пришкільному таборі «Дружба» забезпечують активне формування соціальних компетентностей учнів.

У школі продовжує діяти рейтингова система оцінки активності класів у шкільному життя. За результатами рейтингу, на першому місці третій рік поспіль знаходяться учні 11 класу – 1770 балів (класний керівник Антіпова Г.В.), друге місце з результатом 1210 – 10 клас (класний керівник Поволоцька Н.П.), третій результат у 6-Б класі – 840 (класний керівник ШевченкоН.В.).

Протягом навчального року учні вибороли 53 призових місць у різноманітних конкурсах та змаганнях: інтелектуальних – 22, туристичних – 5, спортивних – 12, творчих – 14.

Відповідно до минулорічних завдань у музеї школи були створені тематині стенди. На жаль, протягом навчального року не були оновлені експозиції кабінету українознавства, який має великий виховний потенціал, завідуюча кабінетом Антіпова Г.В.

Відповідно до концепції національно-патріотичного виховання, програми «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України», плану роботи школи

виховні завдання на 2017-2018 н.р. наступні:

1.Впроваджувати демократичну культуру через вироблення відповідних процедур для захисту прав дитини.

2.Формувати демократичні цінності, створювати атмосферу довіри і взаємоповаги.

3.Забезпечити оптимальні умови для адаптації міського проекту «Богуніський клас» у середній ланці.

4.Продовжити розширення співробітництва школи із соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань патріотичного виховання дітей та молоді, зміцнити шефські зв`язки із військовими частинами.

5.Здійснювати виховання учнівської молоді на кращих традиціях та історії українського козацтва.

6.Продовжити підготувку учнів школи до участі у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Джура», з метою формування почуття патріотизму, набуттю знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Батьківщини та вихованню громадянських якостей.

7.Активізувати залучення батьківської громадськості до виховного процесу.

Згідно з річним планом роботи школи в 2016-2017 навчальному році була проведена значна робота з розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи.

Якість навчально-виховного процесу школи та його результативність залежить від взаємодії всіх його учасників – педагогів, учнів, батьків, громадськості, органів місцевого самоврядування.

У школі склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю міста, позашкільними закладами, органами місцевого самоврядування. Центром цієї системи є Рада школи, яка визначає головні напрямки розвитку школи, координує і спрямовує роботу всіх ланок в навчально-виховній та фінансово-господарській роботі.

Усебічну допомогу школі надають підприємства «Лісгосп», «Агроліс». З їх допомогою в школі проводяться ремонтні роботи, підписка періодичних видань, допомога у створенні ландшафтного дизайну території.

Школа тісно співпрацює з депутатами міської Ради Cизон Т.А. (виготовлення стендів національно-патріотичного спрямування: «Джура», «Воїни. Історія українського війська», «Героям-Слава», стенди в кабінет  «Захист Вітчизни»,  (7000 грн.)), Назаренком І.М. (виготовлення антимоскітних сіток на вікна, жалюзі на вікна в богунівську спальню, поточний  ремонт вікон та дверей (7000 грн.)), укладено асфальт на стоянці біля початкової школи.

За ініціативи та сприяння депутата Верховної Ради Молотка І.Ф. в основну школу було подаровано новий комп’ютерний клас (13 комп’ютерів).

Одним з головних напрямків діяльності школи – робота з батьками. Це – і надання допомоги у виховній, навчальній роботі, залучення їх до повноцінного життя класу, школи. Це і допомога у проведенні поточих ремонтів по класним кабінетам, які допомагають  колективу на належному рівні підготувати школу до нового навчального року.

Спільна робота школи та громадських організацій спрямована на якісне  забезпечення освітніх потреб школярів.

На початку 2016-2017 н.р. міським відділом освіти були виділені кошти для розвитку матеріально-технічної бази школи на суму 40433 грн. Придбано лак для підлоги в приміщення загального користування і класних кімнат, фарба та необхідні будівельні матеріали для ремонту, господарчі товари, миючі та дизинфікуючі засоби (39721,26 грн.), встановлені світлодіодні ліхтарі освітлення на тереторії школи (48648,36 грн.), новий комп’ютер для секретаря (5500 грн.), медикаменти (800 грн.) та дезенфікуючий засіб для рук (500 грн.), кабель для інтернету (800 грн.), спортінвентар (10000 грн.), канцтовари (4390,14 грн.), проведена заміна насосів системи опалення, встановлений опалювальний регістр в спортивній залі та підвалі початкової школи (6900,00 грн.), замінено покриття над трибунами  спортивного майданчика (ліва сторона, (49987 грн.), передплата періодичних видань (2516,34 грн.), мотокоса, мастильні матеріали, ліска та ремонт мотокос (9600 грн.), бензин (1264 грн.), хімприпарати для кабінету хімії (2041 грн.), спецодяг для працівників школи (2420 грн.), стійки мікрофонні (1440 грн.), прапори України і прапор школи, тканина, встановлення люверсів на прапори (6077 грн.), стенди у спортивну залу (1800 грн.), поклейка плівки на стенди (1898 грн.), обслуговування офісної техніки (2776 грн.), ремонт системи опалення (205, 67 грн.), вазони для квітів (358 грн.).

У всіх приміщеннях та навчальних кабінетах силами технічного персоналу, вчителів, робітників та батьків проведено поточний ремонт (лакування: підлоги, парт, стільців; фарбування: стін, підвіконь, батарей).

Естетично оформлений кабінет англійської мови вчителем Мельник І.В., дооформлений кабінет трудового навчання вчителем Хвалевською С.А.

Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення класних кімнат початкової ланки на достатньому рівні. Усі вони мають охайний зовнішній вигляд, озеленені, забезпечені необхідними меблями, які відповідають віку та зросту дітей, санітарно-гігієнічним вимогам. Оформлені класні куточки, де відображено діяльність класного колективу, календарі природи, куточки читача, “Дзеркало здоров’я”, символіка та ін..

Протягом року вчителі працювали над зміцненням матеріально-технічної бази: виготовлення комплектів нових стендів, поповнили кабінети методичною літературою, придбали тематичні папки, виготовили роздатковий матеріал для індивідуальної роботи, диференційовані картки для самостійної роботи з учнями, творчі завдання для роботи з обдарованими дітьми.

Виконані роботи пов’язані з підсипанням та вирівнюванням пішохідних доріжок у місцях просідання ґрунту, частковий ремонт плитки на сходах закладу.

Пофарбовано перила сходів внутрішнього подвір’я школи, підніжжя колон та приміщення міні котельні.

У школі систематично проводиться озеленення території новими видами дерев і кущів, регулярно здійснюється косіння газонної трави та своєчасне декоративне обрізання зелених насаджень.

Конотопська місцева благодійна організація «Світанок» у рамках реалізації програм «Моя маленька батьківщина» та «Плекаємо таланти» протягом 2016-2017 навчального року надавала меценатську допомогу школі, а саме: на громадських засадах працювала директор шкільного народного історико-краєзнавчого музею Бородюк Олена Володимирівна та під її керівництвом проводилась робота гуртка «Юні екскурсоводи».

З метою раціонального використання приміщень школи та залучення позабюджетних коштів на розвиток закладу в оренду надано приміщення  харчоблоку. Договір оренди укладено між відділом освіти та орендарем.

Протягом літа працювали бригади по благоустрою території та ремонтні бригади.

Налагоджена співпраця з такими громадськими організаціями: Товариство Червоного Хреста, центром Соціальних служб для молоді,  відділом сім’ї, молоді та спорту міської ради, службою у справах дітей міської ради та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх.

Основні завдання роботи школи з розвитку матеріально-технічної бази на 2017-2018 н. р.

 • заміна вхідної пари в приміщенні початкової школи;
 • заміна освітлення спортивної зали;
 • утеплення спортивної зали та даху приміщення основної будівлі школи;
 • провести поточний ремонт у всіх приміщеннях  школи та спортивної зали;
 • встановлення відеоспостереження;
 • продовжити укомплектування матеріальної бази школи необхідним для роботи електроінструментом та інвентарем;
 • висадити на території школи нові види декоративних дерев та кущів;
 • провести фарбування огорожі навчального закладу;
 • виконати ремонт сходів центрального входу та внутрішнього двору;
 • виконати ремонт входів до підвальних приміщень;
 • ремонт асфальтового покриття на території початкової ланки школи (просідання грунту) ;
 • завершення ремонтних робіт по відмостці за спортивною залою;
 • встановлення захисних сіток за воротами на спортивному майданчику;
 • закінчити оформлення кабінету біології та оформити кабінет світової літератури новими стендами;

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Модернізація шкільної освіти  відбувається на основі становлення книжкового ринку, ринку освітянських та інформаційно-бібліотечних послуг і саме через це функції шкільної бібліотеки поширюються та ускладнюються.

Бібліотека школи сьогодні – це культурний та просвітницький центр. У своїй роботі бібліотека керується Законом України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу» іншими законами в галузі освіти, працює над проблемою школи, створює умови для розвитку духовно та фізично здорової особистості, збагаченої знаннями про Батьківщину, її історію, традиції та обряди, культуру, людину, готову до творчої діяльності.

Мету і принцип своєї роботи бібліотека реалізує через пріоритетні напрямки:

 • сприяння розвитку навчально-виховного процесу, виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;
 • задоволення потреб та попиту користувачів інформацією;
 • сприяння активізації самоосвіти учителів та учнів;
 • надання допомоги обдарованим учням у отриманні знань;
 • підвищення інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу; надання інформаційної допомоги учням і вчителям;
 • виховання у школярів культури читання; формування вміння користуватися інформаційними ресурсами.

Шкільна бібліотека є  центром забезпечення  учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією, тому її основними завданнями є:

 • виховання у школярів інформаційної культури;
 • надання інформаційно-методичної допомоги адміністрації школи та учителям в організації навчально-виховного процесу;
 • надання інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук, у самоосвітній роботі.

Бібліотека досягає виконання цих завдань за допомогою таких напрямків роботи:

Інформування педагогічного колективу та учнів – читачів;

Пропаганда книги шляхом проведення масових заходів;

Робота для створення довідково-бібліографічного апарату та електронного каталогу підручників;

Виконання бібліографічних довідок;

Робота з питань комплектування бібліотечного фонду;

Формування бібліографічної грамотності учнів.

Першочерговим завданням в роботі бібліотеки є піклування про книжковий фонд. Одним із обов’язків  роботи є турбота про відповідність книжкового фонду вимогам навчальних програм школи.

Дякуючи учням та їхньому розумінню проблеми забезпечення програмовими творами, ми провели акцію зі збору макулатури і за вилучені кошти змогли придбати 35 примірників книг з української та зарубіжної літератури, які повністю відповідають сучасним програмам. Уперше за роки незалежності для шкільних бібліотек були закуплені програмові твори за кошти міського бюджету. До нашої шкільної бібліотеки надійшло 54 книги на суму 4946 грн. які із задоволенням читають діти. Завдяки  акції «Улюблену книгу – бібліотеці» фонд бібліотеки поповнився на 37 примірників. Особливо активними були учні 2-их класів (класоводи Ганієва С.О., Москаленко О.З.) та учні Бірюкова О. (6 – А кл.), Медвідь В. (11 кл.), Аллахвердієва Е. (10 кл.), які подарували по 2 та 3 книги.

Фонд підручників поповнився книгами для учнів 2, 3,4 класів, завдяки чому ми мали 100% забезпечення підручниками. А учні 8-их  класів отримали 120 % забезпечення. Проведена робота з питань вчасного замовлення  підручників для учнів 9-их класів.

Бібліотека постійно дбає про збереження книжкового фонду школи. Для цього раз на четверть проводяться перевірки стану збереження підручників учнями школи. Результати таких перевірок відображені на стенді «Живи, книго!». Дуже важким є це питання для учнів початкової школи, адже самі діти ще не можуть подбати про книги, а батьки не завжди  слідкують за станом підручників. Найкращим класом у цьому питанні був визнаний 11 клас (кл. керівник Антіпова Г.В.).

Питання чистоти книжкового  фонду та його відповідність  до  навчальних програм завжди стоїть на контролі в бібліотеці. Протягом року фонд підручників бібліотеки був перевірений та звільнений від застарілої  та зношеної літератури.

Найбільш продуктивною і найбільш поширеною серед читачів є пропаганда книги шляхом проведення масових заходів.

Усі заходи були спрямовані на формування почуття патріотизму кожного учня, любові до своєї країни, почуття обов’язку перед собою, товаришами та Батьківщиною. Особливо активними у підготовці та проведенні заходів є учні початкової школи та середньої ланки, адже для них  заходи проводяться частіше в ігровій формі, у формі конкурсів та змагань. Так, для учнів 5-го класу була проведена виховна година до Дня  української писемності та мови «Мова моя калинова» у формі конкурсу та бібліотечний урок «Роль книги в житті дитини». Учні 6-А класу ознайомлені з темою «Читати – це модно, цікаво та корисно», а учні 6-Б  кл. говорили на тему «Спорт – це життя», в ході якого ознайомились із життям і рекордами спортсменів Сумщини. Учні 3-А підготували та провели  віртуальну подорож «7 чудес природи України», в ході якого були ознайомлені з найвидатнішими природними дивами нашої Батьківщини. Цікавими та змістовними були бесіди з учнями 2-А кл.  про традиції  у святкуванні дня Святого Миколая та з учнями  8 кл. про зимові свята та обряди. Уже традиційним і святковим став день першого відвідування шкільної бібліотеки учнями 1-го класу, яке відбувається на Тижні дитячого читання, у березні місяці. До цього дня першокласники готуються особливо піднесено, адже вони стають читачами. За допомогою учнів 2-их класів і в цьому навчальному році урочисто були записані першокласники до бібліотеки. Учні перших класів були дуже активними читачами і до кінця року  кожен прочитав по 5 – 7 книжок. До кожного свята та знаменної дати були організовані  тематичні книжкові виставки та перегляди літератури. З особливим інтересом діти знайомляться з книгами патріотичного характеру, особливо з книгами військової тематики.

Протягом року бібліотека надавала допомогу під час проведення загально шкільних заходів та предметних тижнів. Не залишались без уваги тематичні та предметні бібліографічні запити читачів. Було виконано 97 бібліографічних довідок різної тематики.

Бібліотека продовжує працювати над поповненням алфавітного,  каталогу та картотек «На допомогу вчителю», «Виховна робота» та «Краєзнавчої картотеки». Картотеки допомагають учителям у підготовці та проведенні виховної роботи, роботи з батьками, у підвищенні кваліфікації та професійної майстерності.

Двічі на рік бібліотека разом з адміністрацією та педагогічним колективом вирішує питання передплати періодичних фахових видань. Протягом 2016-2017 навчального  року це питання було вирішене і зроблена передплата за рахунок  спонсорських коштів та коштів з міського бюджету. Школа мала передплату на 4 дитячих видання та 9 періодичних видань для  вчителів. Загальна сума передплати складає більше 3 тисяч грн.

Але усе це не вирішує проблему забезпечення учасників навчального процесу  програмовими творами і особливо творами сучасних авторів, як українських, так і зарубіжних. Діти нашої школи читають і хочуть читати, особливо сучасну літературу. В цьому ми переконалися в 2016-2017 навчальному році, коли за декілька днів були розібрані усі нові книги, що отримали в бібліотеку. Особливо гостро стоїть питання забезпечення новими сучасними творами учнів початкової школи. У початковій школі повністю відсутня література для богунівців. Тому, основним завданням на 2017-2018 навчальний рік є поповнення фондів бібліотеки новими виданнями різної тематики, особливо військово-патріотичного характеру, та їхня пропаганда.

Аналіз основних показників роботи бібліотеки за 2016-2017 навчальний рік свідчить про відповідність діяльності бібліотеки запланованому змісту роботи

Протягом минулого навчального року до бібліотеки було записано 496 читачів, з них:  464 учні 1-11 класів, 31 учитель. учнів, 100%  учнів школи являються читачами бібліотеки.

Основні показники роботи шкільної бібліотеки складають:

кількість читачів – 496;

кількість відвідувань – 3475;

книговидача – 5658;

середня читаність – 11.4;

середня відвідуваність  – 7.0

Протягом навчального року робота бібліотеки була спрямована на виконання основних завдань і напрямів діяльності, зазначених у річному плані роботи бібліотеки: на національне, громадянське, родинне, трудове, екологічне, правове та естетичне виховання; профорієнтацію школярів, виховання культури читання учнів; поповнення і збереження книжкових фондів; керівництво позакласним читанням.

Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

 

ІІІ. Цілі й завдання на 2017-2018 навчальний рік.

 1. Забезпечити вивчення нормативних документів про школу, оволодіння методичними й теоретичними основами відповідної області науки (за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; методикою викладання предметів; підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури.
 2. Продовжити роботу колективу над  науково-методичною проблемою «Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування учителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’я».
 3. Забезпечити науково-методичний супровід викладання предметів у 1-4, 5-9 класах за оновленими  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України у 2017 році.
 4. Створити належні умови для адаптації до навчання першокласників та учнів 5 класів.
 5. Удосконалювати науково-методичне забезпечення компетентнісно-зорієнтованого навчання.
 6. Активізувати творчу активність педагогічних кадрів; забезпечити підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, участь у впровадженні адаптованих програм у рамках експериментально-дослідницької діяльності.
 7. Продовжити діяльність щодо запровадження інноваційних навчально-виховних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів та педагогів для сталого розвитку.
 8. Удосконалювати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, забезпечувати психолого – педагогічне діагностування школярів, діагностування рівня навчальних досягнень учнів основної школи
 9. Апробація нових форм навчально-виховної діяльності (Богунівський клас, клас розвивального навчання).
 10. Упроваджувати адаптовані навчальні програми у рамках дослідно-експериментальної роботи «Формування здатності конкурентоспроможного випускника школи до успішної соціальної адаптації в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»
 11. Забезпечувати якісну підготовку  та проведення ДПА, ЗНО та підсумкових контрольних робіт
 12. Продовжити вивчення й застосування на практиці сучасних досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів.
 13. Залучати до участі й стимулювати творчих вчителів у конкурсі “Учитель року”
 14. Продовжити роботу над реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов’язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.
 15. Розширити напрями співробітництва школи із соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань патріотичного виховання дітей та молоді, зміцнити шефські зв`язки із військовими частинами.
 16. Підготувати учнів школи до участі у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Джура», з метою формування почуття патріотизму, набуттю знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Батьківщини та вихованню громадянських якостей.
 17. Активізувати залучення батьківської громадськості до виховного процесу й пропагувати ідеї єдності України серед батьків.
 18. Формувати творчі та дослідницькі компетентності учнів через участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.
 19. Сприяти формуванню здорового способу життя й свідомого ставлення до власного здоров’я на основі теоретичного та практичного дослідження «Діти. Компютер та Інтернет», тренінгових занять.
 20. Заміна вхідної пари в приміщенні початкової школи.
 21. Заміна освітлення спортивної зали.
 22. Утеплення спортивної зали та даху приміщення основної будівлі школи.
 23. Провести поточний ремонт у всіх приміщеннях  школи та спортивної зали.
 24. Встановлення відеоспостереження.
 25. Продовжити укомплектування матеріальної бази школи необхідним для роботи електроінструментом та інвентарем.
 26. Висадити на території школи нові види декоративних дерев та кущів.
 27. Провести фарбування огорожі навчального закладу.
 28. Виконати ремонт сходів центрального входу та внутрішнього двору.
 29. Виконати ремонт входів до підвальних приміщень.
 30. Завершення ремонтних робіт по відмостці за спортивною залою.
 31. Встановлення захисних сіток за воротами на спортивному майданчику.
 32. Закінчити оформлення кабінету біології та оформити кабінет світової літератури новими стендами;

Вам може бути цікаво...