Статут закладу освіти

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Конотопська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького Конотопської міської ради Сумської області, створена Конотопською міською радою, знаходиться у комунальній власності, є неприбутковою організацією.

1.2. Конотопська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького Конотопської міської ради Сумської області  (далі – навчальний заклад) є юридичною особою. Має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.3. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.4. Головними завданнями навчального закладу є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й  громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян якнайвищої соціальної цінності;

– формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство.

1.5. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативне-правовими актами, власним статутом.

1.6. Навчальний заклад  самостійно приймає рішення й здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.7. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і    державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.8. У навчальному закладі визначена українська мова навчання,  запроваджено поглиблене вивчення інформатики, визначено профіль навчання суспільно-гуманітарний та природничо-математичний, універсальний.

1.9. Навчальний   заклад має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти міської ради;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти й матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб;

– надавати платні освітні послуги, які не суперечать законодавству України;

– залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів;

– самостійного відкриття  рахунків та здійснення всіх фінансових операцій, ведення бухгалтерського обліку.

(можуть бути визначені інші права, що не суперечать   законодавству України)

1.10.  У навчальному закладі створюються та функціонують:

– методичні об’єднання вчителів початкових класів та класних керівників;

– постійно діючий психолого-педагогічний семінар-практикум;

– два змінних творчих об’єднання;

– працює практичний психолог.

1.11.    Медичне обслуговування учнів   здійснюються дитячою поліклінікою ЦРЛ.

1.12. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

 

 

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад    планує свою роботу самостійно відповідно до річного та місячного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується  радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й  визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу й

затверджується  начальником управління освіти  міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків  та режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники  навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює     навчально-виховний     процес      за денною, екстернатною та індивідуальною формами  навчання.

2.5. Зарахування учнів до  навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) , а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків та особової справи учнів встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня й відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається  режим роботи груп продовженого дня: 30 годин при 5-денному робочому тижні.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня в День знань і закінчуються в перших класах 31.05., у 2-х – 11(12)-х класах 23.06., але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1.09. до 28.12., другий з 12.01. до 23.06.

2.8.  Відволікання учнів від навчальних занять  на інші  види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з управлінням освіти  міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах -35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з  управлінням освіти  міської ради та районною санітарно – епідеміологічною службою.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, районною санітарно-епідеміологічною станцією й затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується в розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття й

заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у 2-12 класах –  12 бальна система оцінювання.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.15. Порядок переведення й випуск учнів навчального закладу визначається  діючою Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.16. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення в навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається діючим Положенням про державну підсумкову атестацію учнів  системі загальної середньої освіти.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченні початкової школи – табель успішності;

– по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19.     За успіхи в навчанні   для учнів  встановлюються такі форми морального й   матеріального заохочення : медалі, грамоти, дипломи, подяки, Похвальні листи, Похвальні грамоти, грошові винагороди із спонсорських коштів.

 

 

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.    Учасниками   навчально-виховного   процесу   в   загальноосвітньому навчальному закладі   є:

– учні;

– керівники;

– педагогічні працівники;

– психолог та бібліотекар;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– інші спеціалісти.

3.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною  базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

–   брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

– брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

–  на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

– інші права, що не суперечать законодавству України.

3.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог статуту та правил для учнів;

– бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни, мати шкільну форму установленого зразка.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів ;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– проведення  в установленому   порядку   науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову атестацію з   метою  отримання  відповідної    категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

– надбавки, грошову винагороду;

– інші права, що не суперечать законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

– настановленням і   особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів  повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

–  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

–  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

– виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– виконувати накази й розпорядження начальника управління освіти;

– брати участь у роботі педагогічної ради;

– проводити роботу по зміцненню матеріально-технічної бази школи;

– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати    й    бути   обраними   до    батьківських   комітетів   та   органів громадського самоврядування;

– звертатись до відділу освіти, керівника навчального закладу й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих   на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

– на    захист    законних    інтересів    своїх    дітей    в    органах    громадського самоврядування     навчального   закладу   та у відповідних державних, судових органах;

– вносити добровільні внески для розвитку матеріально-технічної бази школи та створювати благодійні фонди;

– інші права, що не суперечать законодавству України.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

– забезпечити учнів шкільною формою установленого зразка та сприяти виділенню коштів для оплати гарячого харчування дітей у навчальному закладі;

– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

3.13. Представники громадськості мають право:

– обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати  участь  в   організації  навчально-виховного   процесу;

–  інші права, що не суперечать законодавству України.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

  1. IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.               Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як З роки.

Директор навчального закладу  призначається і звільняється з посади начальником управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за погодженням з міським головою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється начальником відділу освіти міської ради за поданням директора.

4.2. Відповідно до рішення міської ради  5 скликання (43 сесія) від 30 вересня 2009 року «Зміни до Положення про відділ освіти міської ради» (розділ ІІІ, пункт  3.2.6.) відділ освіти Конотопської міської ради «Затверджує статути (зміни, доповнення) дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації у виконавчому комітеті Конотопської міської ради».

4.3.   Вищим   органом   громадського   самоврядування навчального закладу   освіти   є загальні збори (конференція) педагогічного та учнівського батьківського   колективу, що скликаються один  раз на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

– працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;

–  учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;

–  батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 10, учнів 10, батьків і представників громадськості 10.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, відділ освіти.

Загальні збори (конференція):

– обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора й голови ради навчального закладу;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

– приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних  працівників;

– у разі необхідності  приймає рішення  про збір коштів “благодійних внесків” до фонду розвитку школи.

4.4. У період між загальними зборами  діє рада навчального закладу.

4.4.1. Метою діяльності ради є:

– сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

– розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; підвищення   ролі  громадськості  у  вирішенні   питань,   пов’язаних   з організацією навчально-виховного процесу.

4.4.2. Основними завданнями ради є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів  та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

– інші завдання, що не суперечать законодавству України.

4.4.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  ІІ-ІП ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення   роботи члена ради з будь-яких причин

приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.4.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності й рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але  не менше двох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, відділу освіти, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою  більшістю голосів за наявності на

засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення   ради,   що   не   суперечать       законодавству   України   та   Статуту навчального закладу,   доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,   учнів,    батьків,   або   осіб,   які   їх   замінюють,   та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.4.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для  вирішення поточних питань рада може  створювати постійні  або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.4.6. Рада навчального закладу:

– організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

– носить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

–  затверджує режим роботи навчального закладу;

– сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

  • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів;

– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою   обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

–  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

– розглядає питання родинного виховання;

– бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає   питання  здобуття  обов’язкової  загальної  середньої  освіти учнями;

– організовує  громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

– вносить   пропозиції  щодо   морального   й   матеріального   заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

(визначаються інші функції, що не суперечать законодавству України)

4.5. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися  і діяти  піклувальна рада.

Метою діяльності піклувальної ради є  створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

– сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

  • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами,

навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й  виховання учнів  у навчальному закладі;

– зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

– організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

– вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

– запобігання дитячій бездоглядності;

– сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом;

– інші завдання, що не суперечать законодавству України.

4.6.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах  навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах  на його місце обирається інша особа.

4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:

– пріоритету   прав   людини,      гармонійного   поєднання   інтересів   особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– самоврядування;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний  термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

– скликає і координує роботу піклувальної ради;

– готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

– визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

– представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.6.5. Піклувальна рада має право:

– вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

– залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

– вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

– стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

– створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

– інші функції, що не суперечать законодавству України)

4.7. Директор навчального закладу:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, надає  пропозицію  відділу освіти міської ради щодо раціонального добору й розстановки педкадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня  педагогічних працівників;

– здійснює  раціональний добір і розстановку, прийом і звільнення обслуговуючого персоналу школи;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

– видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює  їх  виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти міської ради, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

– виходить з пропозицією щодо внесення заохочень та стягнень стосовно своїх підлеглих (педагогічних працівників) до відділу освіти міської ради.

4.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу й затверджується  відділом освіти  міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.10. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення в навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи,   впровадження   в   навчально-виховний   процес   досягнень   науки   й передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів та  працівників навчального закладу.

4.11. Робота педагогічної ради планується  відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не  менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.12. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 

  1. V. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі відділу освіти міської ради.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах  оперативного управління,

відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування й статуту навчального закладу.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні та кабінету обслуговуючої праці, а також спортивного та  актового  залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру,  медичного, лінгафонного й комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету,  приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження.

5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 

  1. VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу   здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

– кошти місцевого бюджету;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– кошти, отримані від надання  освітніх послуг понад  обсяги, встановлені навчальним планом і програмами  у загальноосвітніх закладах;

– платні гуртки, факультативи;

– консультації для учнів  понад обсяги, встановлені навчальним планом і програмами навчальних закладів;

– організація «груп здоров’я», спортивних, фізкультурно-спортивних заходів;

– здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників  закладу, учнівської молоді.

6.3. Порядок діловодства в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням відділу освіти міської ради здійснюється через централізовану бухгалтерію.

6.4. Звітність  про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в загальноосвітньому навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади.

 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють: відділом освіти міської ради, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та  Міністерство освіти і науки України.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться  відділом освіти міської ради відповідно до законодавства.

 

 

  1. IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає  міська рада.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною  міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням Господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною міським головою.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його  міському голові.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

Начальник відділу освіти                                                  О.В.Кульчий

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *